- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล) 924/2560 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าท่าตูม (ประกาศ กบษ.07_2560_01) (18/07/2560)
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กปบ.(จฟ.1) 1059/2560 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2560 (ประกาศ กปบ.05_2560_01) (18/07/2560)
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) 022/2560 จ้างเหมาก่อสร้างด้านโยธาระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ติน 22 เควี เพื่อรองรับ VSPP บริษัท สยามควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ประกาศ กกค.05_2560_01) (14/07/2560)
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กวว.(วร.) 1138/2560 จ้างเหมาก่อสร้างระบบส่องสว่าง (เพิ่มเติม) รอบอาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟฉ.3 (ประกาศ กวว.07_2560_01) (14/07/2560)
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.010/2560 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ (กบญ.08_2560_02) (14/07/2560)
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)สซ.005/2560 จัดซื้อพัสดุประเภท สเตรนแคล้มป์แบบตรง,แคล้มป์แขวน,ข้อต่อ จำนวน 7 รายการ (กบญ.09_2560_01) (12/07/2560)
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 826/2560 จ้างทำชุดทดสอบ X-DIM (ประกาศ กบษ.06_2560_04) (30/06/2560)
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 825/2560 จ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3 Phase Overcurrent Relay ของสถานีไฟฟ้าท่าตูม (ประกาศ กบษ.06_2560_03) (26/06/2560)
ประกาศตกลงราคา จ้ดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าห้วยแถลง (ประกาศ กบษ.06_2560_02) (14/06/2560)
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(ตบ.) 677/2560 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไลน์สายส่งระบบ 115 เควี สฟ.นครราชสีมา2-สฟ.สีคิ้ว2(กฟผ.) (ประกาศ กบษ.06_2560_01) (08/06/2560)