- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 1075/2560 จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าท่าตูม (กบษ.08_2560_04) (21/08/2560)
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กกค.(กร.) 1374/2560 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) (กกค.08_2560_03) (16/08/2560)
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(ปฮ.) 1007/2560 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันนก สำหรับติดตั้งบนเฟรมเหล็กเสาคู่ ตามแบบมาตรฐาน SD-LA-2 ของระบบสายส่งแรงสูง 115 เควี ในพื้นที่ กฟฉ.3 (กบษ.08_2560_03) (16/08/2560)
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบล.(มม.) 1714/2560 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง เครื่องดูดความชื้น ขนาด 50 ลิตร/วัน จำนวน 1 เครื่อง เครื่องดูดความชื้น ขนาด 70 ลิตร/วัน จำนวน 1 เครื่อง และชุดโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 5 ชุด (กบล.08_2560_02) (08/08/2560)
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(บฟ.) 993/2560 จัดซื้อชุดเฟือง Motor Charge Spring ของ Circuit Breaker ระดับแรงดัน 22 kv (กบษ.08_2560_01) (08/08/2560)
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบล.(มม.) 1869/2560 จัดซื้อเครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเคลื่อนที่ได้ ตามแผนสนับสนุนระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) (กบล.08_2560_01) (03/08/2560)
ประกาศตกลง เลขที่ ฉ.3 กบษ.(บฟ.) 992/2560 จัดจ้างดำเนินการแก้ไขการทำงานของ MCB อาคาร 3 กฟฉ.3 (กบษ.08_2560_02) (02/08/2560)
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กอก.(ก) 016/2560 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) จังหวัดนครราชสีมา (กอก.09_2560_01) (02/08/2560)
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ตล.014/2560 จัดซื้อพัสดุหลักประเภท CABLE SPACER PORCELAIN TYPE 3 จำนวน 1 รายการ (กบญ.08_2560_01) (20/07/2560)
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)สซ.007/2560 จัดซื้อพัสดุรองประเภท ท่อพีวีซี จำนวน 4 รายการ (กบญ.09_2560_02) (19/07/2560)