- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ตั้งแต่เดือน ก.พ.62 เป็นต้นไป อยู่ใน ม.9(8) (31/12/2562)
ประกาศการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แผนกครุภัณฑ์สถานีไฟฟ้า นม.9 (ชั่วคราว) (กปบ._01_2562_01) (31/01/2562)
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 3 คน (ฝปบ._01_2562_01) (31/01/2562)
ประกาศจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรจากสัตว์ ต้น Disconnecting Switch (กบษ_01_2562_02) (31/01/2562)
ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รวม 4 รายการ สฟ.นม.7(ชั่วคราว) (กบษ_01_2562_03) (31/01/2562)
ประกาศสั่งซื้อสั่งจ้างติดตั้งทดสอบอุปกรณ์ DIM ผลิตภัณฑ์ ABB สฟ.ครบุรี (กบษ_01_2562_01) (31/01/2562)
ประกาศการจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน กวว_12_2561_02 (28/12/2561)
ประกาศการจ้างยามฯ จำนวน 21 สฟ. กปบ. 12_2561_02 (28/12/2561)
ประกาศจัดจ้างยามฯ สฟ.นม.7 (ช) กปบ._ 12_2561_03 (28/12/2561)
ประกาศจัดจ้างยามฯ สฟ.นม.9 (ช) กปบ._ 12_2561_04 (28/12/2561)