ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/12/2560)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เลขที่ ปน.4414/60 ลว.7 พ.ย.2560 (16/11/2560)