ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานเทลาน ค.ส.ล.หลังคาคลุมโรงเก็บพัสดุ กฟจ.ปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (24/06/2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเทลาน ค.ส.ล. หลังคาคลุมโรงเก็บพัสดุ กฟภ.จ.ปัตตานี ด้วยวฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/04/2565)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ คฟม.2 (3000) จำนวน 7 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/04/2565)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา (02/05/2562)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/12/2561)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/05/2561)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิดเหล็ก ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/05/2561)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอดประหยัดพลังงาน LED ณ มัสยิดกรือเซะและสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/03/2561)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอดประหยัดพลังงาน LED ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/03/2561)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 (งานงดจ่ายไฟกรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พื้นที่ A-F ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/01/2561)