ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาขับเคลื่อนกิจกรรม PES ... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาติดตามผลการดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นฯ จำนวน 4 พื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำวัสดุเพื่อการเผยแพร่และขยายเครือข่ายภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (15/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการขยายเครือข่ายพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์และเพิ่มศักยภาพการปลูกไม้มีค่าเพื่อหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการพื้นที่ภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินการพิธีมอบเกียรติบัตรและจัดทำสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยวิธีคัดเลือก (14/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำชุดใบเกียรติบัตร แฟ้ม เอกสารประกอบรูปแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำชุดใบเกียรติบัตร แฟ้ม เอกสารประกอบรูปแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการให้องค์ความรู้ในด้านระบบนิเวศ ... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรม เรื่อง การผลิตและใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน (Black Soldier Fly) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2564)