ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์เผยแพร่รูปแบบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมจัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์สนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของ สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของ สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความหลากหบายทางพันธุกรรมของกัญชาสาวพันธุ์ไทย โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินการ พิธีมอบเกียรติบัตร และจัดทำสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ถอดบทเรียนการจัดทำธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO Concept (กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและไผ่สู่ตลาดสากล) (ดำเนินการครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก (29/07/2563)