สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาการจัดซื้อเครื่อง Corona Viewer จำนวน 1 รายการ (กบษ_07_2563_05) (31/07/2563)
สัญญาการจัดซื้อเครื่องมือ Transformer Turns Ratio Tester และ Battery Load Tester จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กบษ_07_2563_04) (31/07/2563)
สัญญาการจัดจ้างเช่าที่ดิน สฟ.นม.7(ช) (กปบ.05_2563_02) (29/05/2563)
สัญญาการจัดซื้อ Stationary Battery ของสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 2 และสถานีไฟฟ้าโชคชัย 1 (กบษ_05_2563_03) (29/05/2563)
สัญญาการจัดซื้อท่อพีวีซี จำนวน 3 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-005/2563 (กบญ. 5_2563_02) (29/05/2563)
สัญญาการจัดซื้อเทปไฟฟ้าและเทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง เลขที่ ฉ.3 กบญ.EBD-001/2563 (กบญ. 5_2563_01) (29/05/2563)
สัญญาการจัดซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวล์ท จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-006/2563 (กบญ. 5_2563_03) (29/05/2563)
สัญญาการจัดซื้อลวดอลูมิเนียม จำนวน 3 รายการ ประจำปี 2563 เลขที่ ฉ.3 กบญ. (จซ.) EBD009/2563 (กบญ. 5_2563_04) (29/05/2563)
สัญญาการจัดจ้างก่อสร้างสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กกค._04_2563_03_) (30/04/2563)
สัญญาการจัดจ้างก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย อำเภอบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กกค._04_2563_04_) (30/04/2563)