สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาการซื้อสเตรนแคล้มป์,แร็ค,ที่จับรอก จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-036/2563 (กบญ._01_2564_02) (31/01/2564)
สัญญาการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้(ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ปี 2562) ลำดับที่ 8 และ9Ultrasonic Probe Type 1 (1ชุด) และ Ultrasonic Probe Type2 (6ชุด) ตามลำดับ จำนวน 2 รายการ (กบษ. 12_2563_03) (31/12/2563)
สัญญาการจัดจ้างค่าเช่าที่ดิน สฟ.โนนสูง (ช) (30/11/2563)
สัญญาการจัดจ้างยาม จำนวน 31 สถานี (กปบ.11_2563_02) (30/11/2563)
สัญญาการจัดจ้างปรับปรุงที่ดิน (ถมดินบดอัดแน่น) สำหรับก่อสร้างสถานีลานไกไฟฟ้าสุรินทร์ 3 จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กกค._10_2563_02) (31/10/2563)
สัญญาการจัดซื้อซื้อเครื่องมือ Multifunction Primary Test System with Tangent Delta จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (กบษ_10_2563_03) (31/10/2563)
สัญญาการจัดซื้ออาคารสำเร็จรูป (ถอดประกอบได้) จำนวน 2 หลัง จัดส่งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กกค._10_2563_01) (31/10/2563)
สัญญาการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้(ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ปี2563) จำนวน 1 รายการ (7ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กบษ_09_2563_03) (30/09/2563)
สัญญาการจัดซื้อพัสดุประเภท เหล็กรูปรางน้ำ, เหล็กฉาก, ก้านสมอบก, เหล็กแขวนท่อพีวีซี,เหล็กจับขอบถังหม้อแปลงเหล็กจับขอบถังหม้อแปลง, สลักห่วง, แผ่นห่วง, กายทิมเบิ้ล, กราวด์ร็อด, ยูแคล้มป์, กราวด์วายร์แคล้มป์ (กบญ.9_2563_01) (30/09/2563)
สัญญาการจัดจ้างค่าเช่าที่ดิน สฟ.ปักธงชัย (ช) (กปบ._07_2563_01) (31/07/2563)