สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาการจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 ประเภท อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-006/2564 (กบญ07_2564_02) (31/07/2564)
สัญญาจัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภท อุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 4 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-0052564 (กบญ.07_2564_01) (30/07/2564)
สัญญาการจัดซื้อค่าเช่าที่ดิน สฟ.หนองบัวโคก (กปบ_05_2564_02) (31/05/2564)
สัญญาการจัดซื้อค่าเช่าที่ดิน สฟ.คก.2(ช) (กปบ.04_2564_01) (30/04/2564)
สัญญาการจัดซื้อCABLE PLATE, METER PLATE, SECURITY SEAL,แผ่นอลูมิเนียม จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD017/2563 (กบญ._02_2564_02) (28/02/2564)
สัญญาการจัดซื้อหม้อแปลง จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ. (จซ.) EBD026/2563 (กบญ._02_2564_01) (28/02/2564)
สัญญาการซื้อคอนกรีต 7 รหัสพัสดุ จำนวน 26 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD023/2563 (กบญ._02_2564_03) (28/02/2564)
สัญญาการจัดจ้างยาม สฟ.บร.2 , ชย.2(ช) (กปบ.01_2564_01) (31/01/2564)
สัญญาการจัดซื้อเหล็กรูปรางน้ำ,เหล็กฉาก,ก้านสมอบก,เหล็กแขวนท่อพีวีซี,เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง,สลักห่วง,แผ่นห่วง,กายทิมเบิ้ล,กราวด์ร็อค,ยูแคล้มป์,กราวด์วายแคล้มป์ จำนวน 16 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-028/2563 (กบญ._01_2564_01) (31/01/2564)
สัญญาการซื้อลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ. (จซ.) EBD030/2563 (กบญ._01_2564_03) (31/01/2564)