สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาการจัดซื้อพัสดุหลัก ปี 2564 ประเภทหม้อแปลง จำนวน 12 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-015/2564 กบญ.12_2564_03.2 (31/12/2564)
สัญญาการจัดซื้อพัสดุหลัก ปี 2564 ประเภทหม้อแปลง จำนวน 12 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.009/2564 กบญ.12_2564_02 (31/12/2564)
สัญญาการจัดซื้อพัสดุหลัก ปี 2564 ประเภทหม้อแปลง จำนวน 12 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.009/2564 กบญ.12_2564_02.1 (31/12/2564)
สัญญาการจัดค่าเช่าที่ดิน นม.71 (กปบ_10_2564_02) (31/10/2564)
สัญญาการจัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภท อุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-004/2564 (กบญ.09_2564_01) (30/09/2564)
สัญญาการจัดจ้างยามฯ สฟ.สม.9(ช)(กปบ. 08_2564_02) (31/08/2564)
สัญญาการจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทางสฟฟ.ชุมแพ - กฟย.น้ำหนาว จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดร้อยสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทาง BJ (กฟฉ.3 - สฟฟ.นม.1)'- สฟฟ.นม.9 (กรส. 08_2564_01) (31/08/2564)
สัญญาการจัดซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า หนองบัวโคกชั่วคราวจำนวน 9 รายการ (กบษ_08_2564_05) (31/08/2564)
สัญญาการจัดซื้อจอ LED พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3*6 เมตรสำหรับติดตั้งห้องประชุมอเนกประสงค์ ขั้น 2 อาคาร 3 (กรส. 07_2564_01) (31/07/2564)
สัญญาการจัดซื้อซื้อพัสดุเพิ่มเติม ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ปี 2561 จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)EBD-011/2563 (กบญ07_2564_03) (31/07/2564)