สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.003/2564 (กบญ_03_2565_02) 2.2 (31/03/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุหลักประเภท ลูกถ้วย,ลูกรอก จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-014/2564 (กบญ_03_2565_01) (31/03/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุหลักประเภท ลูกถ้วย,ลูกรอก จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-014/2564 (กบญ_03_2565_01) (31/03/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบฯ สายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.015/2564 กบญ.01_2565_01.2 (03/03/2565)
สัญญาการจัดซื้อพัสดุหลักประเภท ลูกถ้วย,ลูกรอก เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.010/2564 (กบญ_02_2565_02) (28/02/2565)
สัญญาการจัดซื้อพัสดุหลักประเภท ลูกถ้วย,ลูกรอก เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.010/2564 (กบญ_02_2565_02) (28/02/2565)
สัญญาการจัดซื้อสายเคเบิลอากาศหุ้มฉนวนเต็มพิกัดชนิดพันเกลียว (TAC) เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-001/2565 (กบญ_02_2565_01) (28/02/2565)
สัญญาการจ้างยามฯ สฟ.ชย.2, สตึก,,สสง. กปบ. 02_2565_03 (28/02/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.003/2564 (กบญ_03_2565_02) (28/02/2565)
จัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.016/2564 กบญ.01_2565_05 (31/01/2565)