สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ (กบญ.12_2562_03) (29/11/2562)
สัญญาจัดซื้อกล้องส่องความร้อน (กบษ_10_2562_01) (31/10/2562)
สัญญาจัดจ้างยาม จำนวน 10 สถานี (กปบ.09_2562_02) (30/09/2562)
สัญญาค่าเช่าที่ดิน สฟ.นม.5 (ช) (กปบ.07_2562_02) (31/07/2562)
สัญญาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้(ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ปี 2561)จำนวน 5 รายการ (14 รหัสพัสดุ) (กบษ_07_2562_01) (31/07/2562)
สัญญาจัดซื้อแร็ค ที่จับลูกรอก ฉบับที่ 1(กบญ. 05_2562_06) (31/05/2562)
สัญญาจัดซื้อแร็ค ที่จับลูกรอก ฉบับที่2 (กบญ. 05_2562_06) (31/05/2562)
สัญญาจัดซื้อลวดอลูมิเนียม แบน,กลม,หุ้มฉนวน จำนวน 3 รายการ (กบญ_04_2562_09) (30/04/2562)
สัญญาอนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์จำนวน 10 รายการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 9 (ชั่วคราว) (กบษ_03_2562_06) (31/03/2562)
สัญญาการจัดซื้อท่อพีวีซี จำนวน 4 รายการ ประจำปี 2562 กบญ.03_2562_02 (29/03/2562)