สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบฯ สายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.015/2564 กบญ.01_2565_01.2 (03/03/2565)
จัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.016/2564 กบญ.01_2565_05 (31/01/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.016/2564 กบญ.01_2565_05.1 (31/01/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบฯ สายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.015/2564 กบญ.01_2565_01 (31/01/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบฯ สายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.015/2564 กบญ.01_2565_01.1 (31/01/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและสายส่ง ปี62 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.017/2564 กบญ.01_2565_04 (31/01/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและสายส่ง ปี62 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.017/2564 กบญ.01_2565_04.1 (31/01/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุรองประเภท อุปกรณ์โลหะ จำนวน 3 ราย เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.002/2564 กบญ.01_2565_02 (31/01/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุหลักประเภทหม้อแปลง จำนวน 3 รายการเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.014/2564 กบญ.01_2565_06 (31/01/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุหลักสำรองคลังสำหรับงานซ่อมแซมระบบ-สายส่ง 115 เควี ประเภทคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-017/2564 กบญ.01_2565_03 (31/01/2565)