ประกาศเชิญชวนทั่วไป
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.016/2564 กบญ.01_2565_05 (31/01/2565)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบฯ สายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.015/2564 กบญ.01_2565_01 (31/01/2565)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและสายส่ง ปี62 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.017/2564 กบญ.01_2565_04 (31/01/2565)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อพัสดุรองประเภท อุปกรณ์โลหะ จำนวน 3 ราย เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.002/2564 กบญ.01_2565_02 (31/01/2565)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อพัสดุหลักประเภทหม้อแปลง จำนวน 3 รายการเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.014/2564 กบญ.01_2565_06 (31/01/2565)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อพัสดุหลักสำรองคลังสำหรับงานซ่อมแซมระบบ-สายส่ง 115 เควี ประเภทคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-017/2564 กบญ.01_2565_03 (31/01/2565)
ประกาศเชิญชวนทั่วไปการจัดซื้อพัสดุหลัก ปี 2564 ประเภทหม้อแปลง จำนวน 12 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-015/2564 กบญ.12_2564_03 (31/12/2564)
ประกาศเชิญชวนจัดค่าเช่าที่ดิน นม.71 (กปบ_10_2564_02) (31/10/2564)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภท อุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-004/2564 (กบญ.09_2564_01) (30/09/2564)
ประกาศเชิญชวนจัดจัดซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า หนองบัวโคกชั่วคราวจำนวน 9 รายการ (กบษ_08_2564_05) (31/08/2564)