ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.016/2564 กบญ.01_2565_05 (31/01/2565)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบฯ สายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.015/2564 กบญ.01_2565_01 (31/01/2565)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อพัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายและสายส่ง ปี62 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.017/2564 กบญ.01_2565_04 (31/01/2565)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อพัสดุรองประเภท อุปกรณ์โลหะ จำนวน 3 ราย เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.002/2564 กบญ.01_2565_02 (31/01/2565)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อพัสดุหลักประเภทหม้อแปลง จำนวน 3 รายการเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.014/2564 กบญ.01_2565_06 (31/01/2565)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อพัสดุหลักสำรองคลังสำหรับงานซ่อมแซมระบบ-สายส่ง 115 เควี ประเภทคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-017/2564 กบญ.01_2565_03 (31/01/2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อพัสดุหลัก ปี 2564 ประเภทหม้อแปลง จำนวน 12 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-015/2564 กบญ.12_2564_03 (31/12/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อพัสดุหลัก ปี 2564 ประเภทหม้อแปลง จำนวน 12 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.009/2564 กบญ.12_2564_02 (31/12/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อพัสดุหลัก ปี 2564 ประเภทหม้อแปลง จำนวน 12 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.009/2564 กบญ.12_2564_02 (31/12/2564)
ประกาศผู้ชนะค่าเช่าที่ดิน นม.71 (กปบ_10_2564_02) (31/10/2564)