พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (10/08/2564)
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 (02/03/2563)
พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 (29/05/2562)
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 (27/05/2562)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (27/05/2562)
พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 (22/05/2562)
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (16/04/2562)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 (14/04/2562)
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (12/03/2562)
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (12/11/2561)