ระเบียบ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานกะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (16/05/2565)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2565 (16/05/2565)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 (16/05/2565)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 (16/05/2565)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมในการให้บริการด้านจัดการพลังงานของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 (16/05/2565)
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ โครงการสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 (16/05/2565)
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ โครงการสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 (16/05/2565)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2565 (05/05/2565)
ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเสี่ยงภัยสำหรับพนักงานพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2564 (24/06/2564)
ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 2564 (24/06/2564)