พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 (16/05/2565)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ(บทความ) (16/05/2565)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (16/05/2565)
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (07/10/2563)
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26/02/2563)
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (01/08/2562)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (30/04/2562)
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (02/01/2562)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (15/03/2561)
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 (11/03/2561)