ประกาศ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
การยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 (16/05/2565)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 (16/05/2565)
ประกาศกฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ ฉบับที่ 3 ประจำปี 2564 (16/05/2565)
ประกาศพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2564 (16/05/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) สัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2564 (16/05/2565)
การขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (22/07/2564)
ประกาศ กฟภ. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยุ่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก สำหรับค่าไฟเดือน ก.ค.-ส.ค.64 (14/07/2564)
มาตรการช่วยเหลือผู้ใชไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (14/07/2564)
ประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ พ.ศ.2564 (24/06/2564)
หลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Prioity (24/06/2564)