คำสั่งคณะการรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คณะทำงาน วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประจำการไฟฟ้าเขต กฟต.3 (16/05/2565)
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.3 (16/05/2565)
คณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงินงบลงทุน "หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน" (อำนาจเขต) ของ กฟต.3 (16/05/2565)
ข้อสั่งการผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงานของ กฟภ. (07/07/2564)
คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม) 6/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 มี.ค. 2564 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ (24/06/2564)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (09/04/2563)