- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กฟอ.จะนะ (27/12/2564)
แต่งตั้งคณะทำงานระบบควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงและไฟฟ้าโปร่ใสอย่างยั่งยืน (27/12/2564)
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กฟอ.จะนะ (26/01/2564)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (16/04/2563)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (16/04/2563)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (16/04/2563)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (16/04/2563)
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต"Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปี 2562 "PEA is committed to Zero Tolerance against Corruption" (18/04/2562)
คู่มือการใช้ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2562 (01/04/2562)
คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (28/12/2561)