พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (24/02/2560)
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2530 เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน (04/01/2560)
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน (04/01/2560)
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 (27 กันยายน 2503) (04/01/2560)
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน (07/02/2558)
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (02/09/2540)