พระราชกฤษฎีกา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ.2561 (24/10/2561)
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2497 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2497 (04/01/2560)