ประกาศ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
พระราชทานเครื่องราช กฟภ.2563 (05/07/2564)
ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ (05/05/2564)
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าของ กฟภ (12/05/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตรการรองรับ พรก.ฉุกเฉิน มาตรา 9 (05/05/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ค่าไฟฟรี 90 หน่วย (13/04/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรืี่องการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าและดอกผลค้างชำระ และยกเลิกการเรียกเก็บเงินประกันสำหรับผู้ใช้ไฟประเภท ที่ 1 และประเภทที่ 2 (20/03/2563)
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่4) (21/02/2563)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์(ฉบับที่ 58) เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (28/06/2562) (28/06/2562)
ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี (26 พฤษภาคม 2562) (27/05/2562)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (15/05/2562)