เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ (14/05/2562)
อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2562 (03/05/2562)
หนังสือเชิญประชุม ชี้แจงการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 (24/04/2562)
หนังสือเชิญคณะกรรมเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/06/2561)