เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9.2 การประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ กฟฟ.ชั้น 1-3 (05/08/2562)
ข้อ 21 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ (30/01/2562)
หัวข้อที่ 21 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ (30/01/2562)
หัวข้อที่ 20 การอุทรณ์ กรณีไม่ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ 2561-2562) (29/01/2562)
หัวข้อที่ 19 การร้องเรียน กรณีไม่ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ของหน่วยงาน (ปีงบประมาณพ.ศ.2561-2562) (28/01/2562)
ข้อ 18 การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี 2561 (27/01/2562)
ข้อ 18 การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี 2561ทางเว๊ปไซต์ (27/01/2562)
ข้อ18 การรายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (27/01/2562)
หัวข้อที่ 18 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทางเว๊ปไซต์ (27/01/2562)
ข้อ17 หนังสือขอความอนุเคราะห์ ศึกษาดูงานข้อมูลข่าวสารหน่วยงานรัฐแห่งอื่น (26/01/2562)