- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 5.3.3 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2561 (09/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 5.3.5 ผลประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2561 (09/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 5.3.6 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2561 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี (09/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 5.3.7 ผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3/2561 (09/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 5.3.8 ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562 (09/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 6.1.2 รายงานการแต่งตั้งกรรมการกจิการสัมพันธ์ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายนายจ้างแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี (09/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2561 ประจำเดือน พ.ย. 2561 (09/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1-3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย.2561) (09/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 6.2.8 รายงานการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2561 (09/01/2562)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 (05/07/2560)