- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามจังหวัดต่าง ๆ (29/04/2562)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 (25/04/2562)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 (17/04/2562)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 (09/04/2562)
มติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (โดยกฎหมาย) ครั้งทืี่ 1/2562 (15/03/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 6.2.5 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2562 ของ กฟภ. (19/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 5.1.4 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) (09/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 5.1.5 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ปี 2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2561) (09/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 5.1.7 ผลการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. (09/01/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - วาระที่ 5.1.9 แผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. (09/01/2562)