- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 มกราคม 2563 (14/01/2563)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มกราคม 2563 (07/01/2563)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 มกราคม 2563 (02/01/2563)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายย 2562 (12/11/2562)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (06/11/2562)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 (29/10/2562)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 (20/10/2562)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (15/10/2562)
วาระ ที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ (18/09/2562)
วาระที่ 5.1.1 ขอความเห็นชอบร่างรายงานการด าเนินงานต่างๆ ตามระบบ SEPA ของ กฟภ. ประจำปี 2562 และ ร่างเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (18/09/2562)