2.มติคณะกรรมการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 ลว. 20 ก.ค. 2563 (20/07/2563)
มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 2563 ลว 8 พฤษภาคม (08/05/2563)
มติคณะกรรมการการไฟฟ้าประชุมครั้งที่ 3/2563 (18/03/2563)
มติคณะกรรมการการไฟฟ้าประชุมครั้งที่ 2/2563 (19/02/2563)
มติคณะกรรมการการไฟฟ้าประชุมครั้งที่ 1/2563 (15/01/2563)
วาระ ที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ (18/09/2562)
วาระที่ 5.1.1 ขอความเห็นชอบร่างรายงานการด าเนินงานต่างๆ ตามระบบ SEPA ของ กฟภ. ประจำปี 2562 และ ร่างเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (18/09/2562)
วาระที่ 5.3.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562 (18/09/2562)
วาระที่ 5.3.3 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2562 (18/09/2562)
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามจังหวัดต่าง ๆ (29/04/2562)