- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
มติ ครม. การแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 (21/11/2562)
มติ ครม. รับทราบผลการพิจารณาอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก (21/11/2562)
มติ ครม. เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ (21/11/2562)
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรธรณี (02/05/2561)
การเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) (23/04/2561)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ.2559 (03/04/2560)