- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาจ้าง งานก่อสร้าง บ.ไศลรุ่งเรื่อง (15/10/2564)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 26 พ.ย. พ.ศ. 2561 (26/11/2561)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 26 พ.ย. พ.ศ. 2561 (26/11/2561)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 26 พ.ย. พ.ศ. 2561 (26/11/2561)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (11/02/2559)
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (30/12/2558)
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน (26/11/2558)
การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดสำนักงาน (17/11/2558)
สัญญาซื้อและติดตั้งอาคารสำเร็จรูป (15/07/2558)