สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 12/59 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (13/03/2561)
คำสั่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 38/59 เรื่อง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับเอกสาร (13/03/2561)
คำสั่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 45/59 เรื่องมอบหมายงานให้ผอ. กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมรับผิดชอบ บริหารงานสำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ (สพภ.วช.) (13/03/2561)
ประกาศคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (13/03/2561)
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง การเปรียบเทียบตำแหน่งเจ้าหน้าที่กับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และหลักเกณฑ์การใช้พาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560 (13/03/2561)
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง เจตจำนงและนโยบายในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (13/03/2561)
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน และการต่อสัญญาข้างของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2560 (13/03/2561)
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติงานในการรับฝากสินค้าทรัพยากรชีวภาพเพื่อการจำหน่าย (13/03/2561)