- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี 2563 (29/11/2562)
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี (21/11/2562)
คู่มือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตซ่อมแซม เปลียนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพ์ที ขึนทะเบียน (21/11/2562)
เอกสารประกอบการพิจารณา : การออกใบอนุญาตซ่อมแซม เปลียนแปลง หรือทําลายซากดึกดํา บรรพ์ทีขึนทะเบียน (21/11/2562)
คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณีของกรมทรัพยากรธรณี (27/04/2561)
คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี (27/04/2561)
คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อกำหนดหรือขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อการจัดจ้างของกรมทรัพยากรธรณี (27/04/2561)
คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์-ไทย (ฝ่ายไทย) (27/04/2561)
คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย-ไทย (ฝ่ายไทย) (27/04/2561)
คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี Earth Observatory of Singapore (EOS) สาธารณรัฐสิงคโปร์-กรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทย (ฝ่ายไทย) (27/04/2561)