รายงานผลการดำเนินงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 เมษายน 2561) (21/11/2562)
ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนหลัง (21/11/2562)