- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สําหรับงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรธรณี (16/11/2563)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16/11/2563)
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (01/09/2563)
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31/08/2563)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 (26/03/2563)
ตัวชี้วัด กรมทรัพยากรธรณี 2562 (21/11/2562)
ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 เมษายน 2561) (21/11/2562)
ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนหลัง (21/11/2562)
โครงการ : ลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2563 (13/11/2562)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (13/11/2562)