นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การดำเนินการยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน กรมทรัพยากรธรณี (21/11/2562)
นโยบายและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน กรมทรัพยากรธรณี (21/11/2562)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและค่านิยมหลักขององค์กร (12/09/2559)
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (พ.ศ. 2560 -2564)