- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 |
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 (15/02/2559)
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 (15/02/2559)
ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2558) (15/02/2559)
วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม ของ กฟภ. (15/02/2559)
สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (15/02/2559)
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (04/11/2558)
นโยบายการบริการและพัฒนาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4s-12 strategies (07/07/2558)
นโยบายการบริหารและพัฒนาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4s-12 strategies (01/05/2558)
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส (17/06/2557)