- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
นโยบายการบริหารและพัฒนา PEA นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA คนที่14 (12/03/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ PEA (05/03/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟภ. (05/03/2562)
นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (06/02/2562)
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ปี 2562 (06/02/2562)
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ปี 2562 (06/02/2562)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) ประจำปี 2562 (04/02/2562)
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) (16/01/2562)
นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กฟภ. (09/01/2562)
แผนแม่บท ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) (07/01/2562)