- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563-2567 (16/03/2563)
นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 (13/03/2563)
นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (15/02/2563)
แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน ของ กฟภ. ปี 2563-2567 (31/01/2563)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) (02/01/2563)
แผนแม่บททางธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 – 2570 (09/07/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) (09/07/2562)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (29/03/2562)
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (29/03/2562)
นโยบายการไฟฟ้าสีเขียว กฟจ.บร. ปี 2562 (20/03/2562)