- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
นโยบายด้านการเลือกใช้เทคโนโลยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (14/10/2564)
นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (13/08/2564)
นโยบายการควบคุมภายในของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (30/03/2564)
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (10/03/2564)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (10/03/2564)
แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. 2564-2568 (07/03/2564)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564-2568 (07/03/2564)
นโยบายด้านการกำกับกิจการที่ดี (24/02/2564)
นโยบายการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) กฟฉ.3 (20/01/2564)
นโยบาย GRC (Governance, Risk Management and Compliance) (18/03/2563)