แผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. 2564-2568 (07/03/2564)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564-2568 (07/03/2564)
แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563-2567 (16/03/2563)
แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน ของ กฟภ. ปี 2563-2567 (31/01/2563)
แผนแม่บททางธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 – 2570 (09/07/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) (09/07/2562)
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) (16/01/2562)
แผนแม่บท ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) (07/01/2562)
ผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563-2567 (04//0/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) (09/07/2561)