โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่ง ทธ. ที่ 319/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่ง ทธ. ที่ 317/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง จัดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมทรัพยากรธรณี เป็นการภายใน 257 ตำแหน่ง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่ง ทธ. ที่ 316/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างกรมทรัพยากรธรณี เป็นการภายใน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่ง ทธ. ที่ 315/2562 21 ก.พ. 2562 เรื่อง จัดตำแหน่งลูกจ้างประจำในกรมทรัพยากรธรณี เป็นการภายใน 61 ตำแหน่ง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่ง ทธ. ที่ 314/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่ง ทธ. ที่ 313/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่ง ทธ. ที่ 312/2562 21 ก.พ. ลงวันที่ 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 37 ราย วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่ง ทธ. ที่ 311/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 61 ราย วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่ง ทธ. ที่ 309/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่องจัดตำแหน่งข้าราชการในกรมทรัพยากรธรณี เป็นการภายใน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่ง ทธ. ที่ 308/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่องการแบ่งหน่วยงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทธ. เป็นการภายใน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด