สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างที่ 145/2562 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างดำเนินการศึกษาดูงานเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นต้นแบบการป้องกันและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ สาธารณรัฐคอสตาริกา ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4/2562 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562) (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3/2562 (เมษายน-มิถุนายน 2562) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างที่ 138/2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างจัดศึกษาเรียนรู้สร้างความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ในต่างประเทศ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 136/2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างจัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 126/2562 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม แนวทางการขับคลื่ิน PES ลุ่มแม่น้ำกวง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 125/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และจัดทำขอเสนอแนวทางที่จะดำเนินการ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 124/2562 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างให้คำแนะนำการดำเนินงาน ตามหลักการตราส่งเสริม (ปรับปรุงฉลาก บรรจุภัณฑ์) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 121/2562 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สัญญาเช่ารถยนต์ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 120/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนส่งเสริมภาคีเครือข่ายชุมชนดำเนินกิจกรรม PES และขยายพื้นที่ดำเนินงานใหม่ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 119/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษาการศึกษาปัจจัยต่อความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness Project, GCH Project) กรณีศึกษาการขับเคลื่อนโมเดลความสุขชุมชนมวลรวมจังหวัดน่าน สู่พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดกาฬสินธุ์ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 118/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างพัฒนาแอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่าเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2/2562 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างที่ 116/2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษาประเมินข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน 3 กลุ่ม ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 115/2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษาการสำรวจข้อมูล การพัฒนาแบบจำลอง การประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศและเผยแพร่สร้างการรับรู้ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 114/2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษาการจัดทำข้อเสนอแนวทางดำเนินงานตามหลักการ Bio offset เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 111/2562 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างให้คำแนะนำการดำเนินงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามหลักการตราส่งเสริม ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 110/2562 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO's Concept และสรรหาชุมชนใหม่ : กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ไผ่ และงานฝีมือ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 106/2562 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างพัฒนาและจัดทำสื่อสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลการเรียนรู้ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 104/2562 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างปรับปรุง Web Page และนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 101/2562 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างทั่วไป ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 99/2562 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO's Concept และสรรหาชุมชนใหม่ : กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ชา กาแฟ และเครื่องชงดื่ม ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 98/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษา จัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ / แผนที่เศรษฐกิจชุมชน 4,500 ไร่ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 97/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO's Concept และสรรหาชุมชนใหม่ : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Biodiversity Based Tourism ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 81/2562 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างที่ 77/2562 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 62/2562 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างทั่วไป ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 61/2562 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 58/2562 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 53/2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 156/2561 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 153/2561 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 152/2561 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 146/2561 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างบริหารจัดการการเดินทางและจัดกิจกรรมภายในงาน THE 2nd THAI FAIR 2018 ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 145/2561 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 144/2561 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 141/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 136/2561 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างจัดทำ Biodiversity Digital Library ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบดิจิตอล ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 135/2561 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 134/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 131/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 128/2561 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 122/2561 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างจัดทำอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 121/2561 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 120/2561 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 119/2561 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 117/2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 116/2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 115/2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 114/2561 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 113/2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างออกแบบและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบสื่อต่างๆ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 112/2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างปรับปรุง Mobile Application BEDO4Thai ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 111/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 68/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 70/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างบำรุงระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่าย ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 72/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างสร้างการรับรู้ BioEconomy ความผูกพันที่มีต่อตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 73/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 74/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 77/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 78/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 79/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 80/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 81/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 82/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 83/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 85/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 86/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 87/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างจัดกิจกรรมสื่อสัญจร ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 88/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 90/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 92/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 93/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 94/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาซื้อครุภัณฑ์ทดแทน ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 95/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 96/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 97/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 98/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 100/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 101/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 102/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 104/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 105/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 106/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 107/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 108/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 110/2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 69/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 70/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 71/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 72/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 74/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 75/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างจัดการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพฯ ณ ประเทศภูฏาน ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 76/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 77/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 78/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 79/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 80/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 81/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 82/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 83/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้างที่ 84/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 85/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 87/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 88/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 91/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างปรับปรุง / พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สบู่ตาลโตนด และพัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการตลาด ผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 92/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 93/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 96/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างปรับปรุง / พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม และพัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการตาดผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 99/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขชะมด ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 100/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 103/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างจัดทำสื่อแอนิเมชั่นเพื่อเผยแพร่แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่่อความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นในประเทศไทย ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 107/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างปรับปรุง / พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ผงนัว และพัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ผงนัว จังหวัดสกลนคร ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 108/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างจัดกิจกรรมมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 109/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 110/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (รูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อ Digital Media) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 112/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 115/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 124/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทรัพยากรธรรมชาติ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 126/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 127/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 131/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด