ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
ข้อมูลสาะสำคัญในใบสั่งเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เพิ่มเติม) ระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการสงนามแล้ว วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ (๓) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ใช้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าทำเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข้าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด