ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ตั้งแต่เดือน ก.พ.62 เป็นต้นไป อยู่ใน ม.9(8) วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แผนกครุภัณฑ์สถานีไฟฟ้า นม.9 (ชั่วคราว) (กปบ._01_2562_01) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รวม 4 รายการ สฟ.นม.7(ชั่วคราว) (กบษ_01_2562_03) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรจากสัตว์ ต้น Disconnecting Switch (กบษ_01_2562_02) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสั่งซื้อสั่งจ้างติดตั้งทดสอบอุปกรณ์ DIM ผลิตภัณฑ์ ABB สฟ.ครบุรี (กบษ_01_2562_01) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 3 คน (ฝปบ._01_2562_01) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน กวว_12_2561_02 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้ง-รื้อถอนเพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงกำลังTP.2 ที่ สฟ.นครราชสีมา 4 (ชั่วคราว) กบษ_12_2561_01 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างยามฯ สฟ.นม.9 (ช) กปบ._ 12_2561_04 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างยามฯ สฟ.นม.9 (ช) กปบ._ 12_2561_04 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศจัดจ้างยามฯ สฟ.นม.7 (ช) กปบ._ 12_2561_03 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจ้างยามฯ จำนวน 21 สฟ. กปบ. 12_2561_02 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างป้อมยาม สฟ.สร.2 กปบ._ 12_2561_01 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.นาโพธิ์ กกค11_2561_03 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.คอนสวรรค์ กกค11_2561_02 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 4 (ชั่วคราว) กบษ. 11_2561_03 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สถานีไฟฟ้านางรอง กบษ. 11_2561_02 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและอะไหล่สำหรับซ่อมแซม กบษ. 11_2561_01 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อการ์ด Cross Connect อุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง SDH กรส. 11_2561_02 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสัญสาณความเร็วสูง กรส. 11_2561_01 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้าง ก่อสร้างป้อมยาม 7 แห่ง กปบ. 11_2561_01 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อระบบคิวกล่องประเมินความพึงพอใจ กรท.11_2561_01 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าชัยภูมิ2 กบษ_10_2561_03 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รวม 10 รายการ กบษ_10_2561_02 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ (ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่4) ปี2561 รวม 6รายการ กบษ_10_2561_01 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อหุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพ กวว_10_2561_01 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้งานระบบสื่อสาร Handheld optical Spectrum Analyzer Optical Time Domain Reflectometer Fiber Optic Fusion Splicer Cable and Antenna Analyzer กรส.09_2561_01 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกาารจัดซื้อ เช่าที่ดิน สฟ..นม.9 (ช) กปบ.08_61_01 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อของที่ระลึก (แบตเตอรี่สำรอง) กบล.08_61_01 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 303 ชุด กบญ.08_61_01 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ สำหรับงานก่อสร้างระบบกราวด์กริด สฟ.โคกกรวด (ชั่วคราว) จ.นครราชสีมา กกค.07_2561_01 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต กบญ.07_2561_01 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ด้านช่าง Hot line กบษ.07_2561_01 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดจ้างยามฯ สฟ.บำเหน็จณรงค์ กปบ.07_2561_01 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 25252 บีทียู 2 เครื่อง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 32000 บีทียู 6 เครื่อง กปบ.06_2561_02 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศก่อสร้างบ่อบาดาล กปบ.06_2561_01 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ซ่อมหม้อแปลง (ด้านหลังอาคาร ผยค.ฉ.3) กกค._06_2561_01 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ (GDL) จำนวน 15 เครื่อง กบล._06_2561_01 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประขุม กรส._06_2561_02 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3 กฟฉ.3 กรส._06_2561_01 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้า กบญ._06_61_06 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 352 ชุด กบญ._06_61_05 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 326 ชุด กบญ._06_61_04 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 150 ชุด กบญ._06_61_03 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 6 ชิ้น กบญ._06_61_02 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 328 ชุด กบญ._06_61_01 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อเครื่องวัดอัตราส่วนขดลวดของหม้อแปลงจำนวน 1 เครื่อง กบล._05_2561_02 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือทดสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ จำนวน 3 เครื่องๆละ 730,000 บาท วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม กรส._05_2561_01 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 310 ชุด กบญ._05_2561_03 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ อสมมาตร กบญ._05_2561_01 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือทดสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์จำนวน 3 เครื่องๆละ 730,000 บาท กบล._05_2561_01 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 162 ชุด กบญ._05_2561_02 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561-ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศค่าเช่าที่ดิน สฟ.คก.2 ชั่วคราว กปบ._04_2561_01 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเช่ารถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู ดับเบิ้ลแค็ป เช่ารถบรรทุก 1 ตัน 2 ประตู ไม่มีหลังคา เช่ารถตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ เข่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง กกค._04_2561_01 กกค._04_2561_02 กกค._04_2561_03 กกค._04_2561_04 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อเครื่องวัด Three Chanel Wtreessฯ กบล._04_2561_01 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อเครื่ื่องวัดความต้านทานฉนวน 5 KVDC กบล.03_2561_02 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อเครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเครื่องที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 0-60 เควี กบล.03_2561_01 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN กรท.03_2561_01 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง FOM กรส.03_2561_01 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างยามรักษาความปลอดภัย สฟ.กณ. กปบ.02_2561_01 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับงานบำรุงรักษา กบษ.02_2561_02 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อยางรถยนต์ฮอทไลน์ 115 เควี หมายเลขทะเบียน 83-9210 นม. กบษ.02_2561_01 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย 20 สถานี กปบ._01_2561_01 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อกรอบชุดพระคู่บ้าน/พระแก้วสามฤดู ขนาด 7.5x13 นิ้ว สูง 1.5 นิ้ว จำนวน 145 ชุด กบล._01_2561_01 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ระยะเวลา 12 เดือน ฝปบ._01_2561_01 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุรองประเภท ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย จำนวน 5 รายการ กบญ.12_2560_04 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุรองประเภท เหล็กรูปรางน้ำ เหล็กฉาก กราวด์วายร์แคล้มป์ จำนวน 14 รายการ กบญ.12_2560_03 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุรองประเภท เหล็ก สลักเกลียว แหวน นัทรูปห่วง จำนวน 64 รายการ แหวน นัทรูปห่วง จำนวน 64 รายการ กบญ.12_2560_02 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุรองประเภท เหล็ก สลักเกลียว แหวน นัทรูปห่วง จำนวน 37 รายการ แหวน นัทรูปห่วง จำนวน 37 รายการ กบญ.12_2560_01 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อเครื่อง Disturbance Analyzer with Computer Notebook จำนวน 3 ชุด เครื่องวัดฮาร์โมนิกส์แบบพกพา จำนวน 1 ชุด กบล.11_2560_01 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเครื่องทดสอบมิเตอร์ 3 เฟส พร้อม rack test 20 Position จำนวน 1 ชุด กบล.11_2560_02 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(Split type) จำนวน 270 เครื่อง กวว.11_2560_01 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ ให้ กฟอ.ปากช่อง กบญ.11_2560_05 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุหลัก ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ รหัส 1-04-000-0000 จำนวน 196 ชุด ให้ กฟจ.สุรินทร์ กบญ.11_2560_04 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุหลัก ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ รหัส 1-04-000-0000 จำนวน 195 ชุด ให้ กฟจ.บุรีรัมย์ กบญ.11_2560_03 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุหลัก ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ รหัส 1-04-000-0000 จำนวน 196 ชุด ให้ กฟจ.ชัยภูมิ กบญ.11_2560_02 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุรอง ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ แบบที่ 6 ขนาด 2x36 วัตต์ บัลลาสต์แกรนเหล็ก การสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ จำนวน 2,073 ชุด กบญ.11_2560_01 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อรถ Forklift 2.5 ตันและ รถ Handlift (PALLET TRUK) (กกค.10_2560_02) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดเช่ารถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู (กกค.10_2560_01) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 11 รายการ พัสดุ รวม 30 รายการ (กบญ.10_2560_04) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุหลักประเภทลูกถ้วยไลน์ จำนวน 7 รายการ (กบญ.10_2560_03) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุรองประเภท ลวดเหล็กกลมและลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 5 รายการ (กบญ.10_2560_02) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุรองประเภทแร็ค ข้อต่อ รวมจำนวน 8 รายการ (กบญ.10_2560_01) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ (กบษ.10_2560_01) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กรท.10_2560_01) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(บอ.) 1099/2560 จัดซื้อบุชชิ่งหม้อแปลง (กบษ.08_2560_07) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 1074/2560 จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าห้วยแถลง (กบษ.08_2560_06) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล) 1073/2560 จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าโชคชัย 1 (กบษ.08_2560_05) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 1075/2560 จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าท่าตูม (กบษ.08_2560_04) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(ปฮ.) 1007/2560 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันนก สำหรับติดตั้งบนเฟรมเหล็กเสาคู่ ตามแบบมาตรฐาน SD-LA-2 ของระบบสายส่งแรงสูง 115 เควี ในพื้นที่ กฟฉ.3 (กบษ.08_2560_03) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กกค.(กร.) 1374/2560 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) (กกค.08_2560_03) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(บฟ.) 993/2560 จัดซื้อชุดเฟือง Motor Charge Spring ของ Circuit Breaker ระดับแรงดัน 22 kv (กบษ.08_2560_01) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบล.(มม.) 1714/2560 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง เครื่องดูดความชื้น ขนาด 50 ลิตร/วัน จำนวน 1 เครื่อง เครื่องดูดความชื้น ขนาด 70 ลิตร/วัน จำนวน 1 เครื่อง และชุดโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 5 ชุด (กบล.08_2560_02) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบล.(มม.) 1869/2560 จัดซื้อเครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเคลื่อนที่ได้ ตามแผนสนับสนุนระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) (กบล.08_2560_01) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กอก.(ก) 016/2560 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) จังหวัดนครราชสีมา (กอก.09_2560_01) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลง เลขที่ ฉ.3 กบษ.(บฟ.) 992/2560 จัดจ้างดำเนินการแก้ไขการทำงานของ MCB อาคาร 3 กฟฉ.3 (กบษ.08_2560_02) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ตล.014/2560 จัดซื้อพัสดุหลักประเภท CABLE SPACER PORCELAIN TYPE 3 จำนวน 1 รายการ (กบญ.08_2560_01) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)สซ.007/2560 จัดซื้อพัสดุรองประเภท ท่อพีวีซี จำนวน 4 รายการ (กบญ.09_2560_02) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล) 924/2560 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าท่าตูม (ประกาศ กบษ.07_2560_01) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กปบ.(จฟ.1) 1059/2560 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2560 (ประกาศ กปบ.05_2560_01) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.010/2560 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ (กบญ.08_2560_02) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กวว.(วร.) 1138/2560 จ้างเหมาก่อสร้างระบบส่องสว่าง (เพิ่มเติม) รอบอาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟฉ.3 (ประกาศ กวว.07_2560_01) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) 022/2560 จ้างเหมาก่อสร้างด้านโยธาระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ติน 22 เควี เพื่อรองรับ VSPP บริษัท สยามควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ประกาศ กกค.05_2560_01) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)สซ.005/2560 จัดซื้อพัสดุประเภท สเตรนแคล้มป์แบบตรง,แคล้มป์แขวน,ข้อต่อ จำนวน 7 รายการ (กบญ.09_2560_01) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 826/2560 จ้างทำชุดทดสอบ X-DIM (ประกาศ กบษ.06_2560_04) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 825/2560 จ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3 Phase Overcurrent Relay ของสถานีไฟฟ้าท่าตูม (ประกาศ กบษ.06_2560_03) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จ้ดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าห้วยแถลง (ประกาศ กบษ.06_2560_02) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(ตบ.) 677/2560 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไลน์สายส่งระบบ 115 เควี สฟ.นครราชสีมา2-สฟ.สีคิ้ว2(กฟผ.) (ประกาศ กบษ.06_2560_01) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 524/2560 งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3- Phase Overcurrent Relay (ประกาศ กบษ.05_2560_03) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 523/2560 งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าแก้งคร้อ (ประกาศ กบษ.05_2560_02) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 522/2560 งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าโชคชัย 1 (ประกาศ กบษ.05_2560_01) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.)524/2560 งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.)522/2560 งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าโชคชัย 1 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.)523/2560 งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าแก้งคร้อ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) 030/2560 จ้างเจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าาสาขาย่อย (ประกาศ กกค.05_2560_05) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กรส.รอ250/2560 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารติดตั้งให้ กฟฟ.ต่างๆ ใช้งานพื้นที่ กฟฉ.3 (ประกาศ กรส. 05_2560_01) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กอก.(ก.) 011/2560 จ้างดำเนินงาน PEA CSR DAY 2017 อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา (กอก.08_2560_01) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบล.(มม.)-1127 จ้างทำนวัตกรรมเครื่องทดสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส (GDL) จำนวน 24 ชุด (ประกาศ กบล.05_2560_02) วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบล.(ธท.)-001/2560 เรื่อง จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กหุ้มฉนวนเพื่อพาดสายสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบครบชุด (ประกาศ กบล.05_2560_01) วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบล.(มม.)-1127 จัดจ้างทำนวัตกรรมเครื่องทดสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส (GDL) จำนวน 24 ชุด วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กรส.(สร.)219/2560 จัดซื้อแบตเตอรี่แบบ Deep Cycle ชนิด AGM (Absorbent Glass Mat) ขนาด 12 Volt DC 100 Ah จำนวน 72 ลูก (ประกาศ กรส. 06_2560_01) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) ปก.001/2560 จัดซื้อพัสดุรองประเภทลวดเหล็กกลม, ลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 4 รายการ (กบญ.08_2560_03) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานีไฟฟ้า ในเขต กฟฉ.3 ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) โดยวิธีพิเศษ (กปบ.03_2560_01) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือด้านช่าง (ประกาศ.กกค.03_2560_06) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาเลขที่ ฉ.3 กอก.(บห.) สจ.001/2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (นิติบุคคล) รักษาความสะอาดสำนักงาน กฟฉ.3 (ประกาศ กอก.05_2560_03) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(ตบ.) 378/2560 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไลน์สายส่งระบบ 115 เควี เพิ่มเติม จาก สฟ.นม.2-สฟ.สคว.2 (ประกาศ กบษ.03_2560_02) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กบษ.(ตบ.) 378/2560 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไลน์สายส่งระบบ 115 เควี เพิ่มเติมจาก สฟ.นม.2 - สฟ.สคว.2 (กฟผ.) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) ตล.012/2560 จัดซื้อชุดโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ จำนวน 1 รายการ (ประกาศ กบญ.03_2560_03) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ตล.012/2560 จัดซื้อชุดโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) 016/2560 ก่อสร้างลาน คสล. จอดรถยนต์ (เพิ่มเติม) บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟฉ.3 (ประกาศ กกค.03_2560_03) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) 017/2560 ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณข้างอาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟฉ.3 (ประกาศ กกค.03_2560_01) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) ตล.011/2559 จัดซื้อชุดโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ จำนวน 1 รายการ (ประกาศ กบญ.03_2560_02) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ตล.011/2559 จัดซื้อ ชุมโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.016-2560 เรื่องจัดซื้อชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ 6 ขนาด 2x36 วัตต์ บัลลาสต์แกนเหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ประกาศ กบญ.07_2560_01) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) 014/2560 ปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคาร 1 กฟฉ.3 (ประกาศ กกค.03_2560_05) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) 011/2560 จ้างเหมากั้นห้องสำหรับผู้บริหาร กรส.ฉ.3 (ประกาศ กกค.03_2560_02) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) สซ.003/2560 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติมจำนวน 5 รายการ (ประกาศ กบญ.05_2560_01) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ฉ.3 กรส.(สร.)-040/2560 จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารสัญญาณควาามเร็วสูง FOM จำนวน 2 ชุด (ประกาศ กรส.04_2560_01) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กรส.(รอ.) 185/2560 จัดซื้ออุปกรณ์ Cellular Router เพื่อรองรับ Load Break Switch 115 kV (ปรกาศ กรส.04_2560_02) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กรส.(รอ) 418/2559 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุใช้งานพื้นที่ กฟอ.ปากช่อง และ กฟฟ.ในสังกัด (ประกาศ กรส. 03_2560_01) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเลขที่ กรส.ฉ.3 Com กจค.2(บก.2)(วป.) 752/2559 ลว. 14 กค. 2559 จัดซื้ออุปกรณ์ Cellular Router เพื่อรองรับ Load Break Switch 115 KV ตามโครงการ คชฟ.3 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กรส.(สร.) 040/2560 ลว. 24 มค. 2560 จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง FOM จำนวน 2 ชุด (4 ตัว) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเลขที่ ฉ.3 กรส.(รอ.) 418/2559 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุใช้งานพื้นที่ กฟอ.ปากช่อง และ กฟฟ.ในสังกัด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเลขที่ กรส. ฉ.3 Com กจค.2(บก.2)(วป.) 752/2559 ลว. 14 กค. 2559 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.003/2560 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม จำนวน 5 รายการ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(ตบ.) 239/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบยกได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ประกาศ กบษ.03_2560_03) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กบษ.(ตบ.) 239/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบยกได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กบษ. (ตบ.) 205/2560 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไลน์สายส่งระบบ 115 เควี จาก สฟ.นม.2-สฟ.สคว.2 (กบษ.02_2560_02) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(ตบ.) 205/2560 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไลน์สายส่งระบบ 115 เควี จาก สฟ.นม.2-สฟ.สคว.2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) ตล.009/2560 จัดซื้อล่อฟ้าแรงสูง 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 194 ชุด (ประกาศ กบญ.03_2560_01) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ตล.009/2560 จัดซื้อล่อฟ้าแรงสูง 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 194 ชุด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) ปก.015/2560 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ 4 รายการ (ประกาศ กบญ.05_2560_02) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.015/2560 จัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ จำนวน 4 รายการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ ฉ.3 กบษ.(ก) 175/2560 จัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-9210 นม. (กบษ.02_2560_01) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(ก.) 175/2560 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-9210 นม. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) ตล.007/2560 จัดซื้อสายทองแดงเปลือย 95 ต.มม. (กบญ.02_2560_02) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อ สายทองแดงเปลือย 95 ต.มม. มอก.64 รหัส 1-02-000-0007 จำนวน 1,000 เมตร วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 94/2560 จัดซื้อชุดทดสอบ Automatic Communication Relay Tester (ประกาศ กบษ.03_2560_01) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อชุดทดสอบ Automation Communication Relay Tester สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 61850 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.001/2560 จัดซื้อพัสดุรองประเภท สเตรนแคล้มป์ จำนวน 2 รายการ (ประกาศ กบญ.03_2560_04) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.001/2560 จัดซื้อพัสดุประเภท สเตรนเคล้มป์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(ตบ) 19/2560 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไลน์สายส่งระบบ 115 เควี จาก สฟ.นม.2- สฟ.สคว.2 (กบษ.01_2560_01) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(ตบ.) 19/2560 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไลน์สายส่งระบบ 115 เควี จาก สฟ.นม.2-สฟ.สคว.2 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบล.(ธท.) 001/2560 จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กหุ้มฉนวนเพื่อพาดสายสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 1 รายการ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)ตล.005/2560 จัดซื้อพัสดุประเภทล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ (กบญ.02_2560_01) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ)ตล.004/2560 จัดซื้อพัสดุประเภท ลวดเหล็กตีเกลียว และลูกถ้วยไลน์ไโพสท์ไทพ์ จำนวำ 2 รายการ (กบญ.01_2560_02) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ตล.004/2560 จัดซื้อพัสดุประเภท ลวดเหล็กตีเกลียว และลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ตล.004/2560 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ดำเนินการจัดซื้อพัสดุประเภทล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ เพื่อสำรองคลังตามระดับ Safety Stock ใช้งาน กฟจ.บุรีรัมย์ โดยเบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ (C-59-ACTXX.5000) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.005/2560 จัดซื้อพัสดุประเภท พีจีคอนเนคเตอร์, คอนเนคเตอร์บีบ, หลอดต่อสาย, หางปลา, สลักต่อปลายสาย จำนวน 23 รายการ (ประกาศ กบญ.03_2560_08) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.007/2560 จัดซื้อพัสดุประเภทฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ จำนวน 1 รายการ (ประกาศ กบญ.03_2560_06) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)ปก.005/2560 จัดซื้อพัสดุประเภท พีจีคอนเนคเตอร์, คอนเนคเตอร์บีบ, หลอดต่อสาย, หางปลา, สลักต่อปลายสาย จำนวน 23 รายการ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก. 007/2560 จัดซื้อพัสดุ ประเภทฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ จำนวน 1 รายการ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) ปก.004/2560 จัดซื้อพัสดุประเภท แร็ค, ที่จับลูกรอก จำนวน 4 รายการ (ประกาศ กบญ.03_2560_07) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) ปก.003/2560 จัดซื้อพัสดุประเภทกราวด์ร็อด จำนวน 2 รายการ (ประกาศ กบญ.03_2560_05) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)ปก.004/2560 จัดซื้อพัสดุประเภท แร็ค, ที่จับลูกรอก จำนวน 4 รายการ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)ปก.003/2560 จัดซื้อพัสดุประเภทกราวด์ร็อด จำนวน 2 รายการ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) ตล.014/2559 จัดซื้อประเภทลวดเหล็กตีเกลี่ยว, เหล์กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง, ลูกถ้วยไลน์โพสท์ และลูกถ้วยแขวน จำนวน 4 รายการ (กบญ.01_2560_01) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) ปก.006/2559 ประวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องบุรีรัมย์ และศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องสุรินทร์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) ปก.006/2559 จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องบุรีรัมย์ และศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องสุรินทร์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) ปก. 006/2559 จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องบุรีรัมย์และ ศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องสุรินทร์ (ประกาศ กกค.05_2560_02) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) สซ.017/2559 จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเกษตรสมบูรณ์ (ชั่วคราว) จำนวน 18 รายการ (กบญ.02_2560_03) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเกษตรสมบูรณ์(ชั่วคราว) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 18 รายการ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่่ ฉ.3 กบญ.(จซ)ตล.023/2559 จัดซื้อประเภท หม้อแปลง จำนวน 1 รายการ (กบญ.01_2560_03) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศตกลงราคา ที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ตล.023/2559 จัดซื้อประเภท หม้อแปลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ตามตกลงราคา ฉ.3 กบญ.(จซ.) ตล.023/2559 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบ CRAC ผลิตภัณฑ์ STULZ ของห้อง Server Room ชั้น 3 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Over Current Relay ของสถานีไฟฟ้าสำโรงทาบ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) 1034/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay ของสถานีไฟฟ้าโชคชัย 1 และสถานีไฟฟ้าแก้งคร้อ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาแบบ E-Auction เลขที่ ฉ.3 กกค.(ยค.) ปก.001/2559 เรื่อง ประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab จำนวน 15 คัน (เพิ่มเติม) ในปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.023/2560 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตรวมจำนวน 5 รหัสพัสดุ รวม 54 รายการ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ E-Auction เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.021/2560 จัดซื้อพัสดุรองประเภทลวดเหล็กกลม, ลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 5 รายการ ตามประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.021/2559 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่อง จ้างซ่อมและพ่นสียานพาหนะประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-6628 นม. วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ กอก.(ก.) 1/2559 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ และจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ของนวัตกรรมที่จะนำมาแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ)ปก.023/2559 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รหัสพัสดุ (กบญ.01_2560_05) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) ปก.002/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ) ปก.021/2559 จัดซื้อลวดเหล็กกลม, ลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 5 รายการ (กบญ.01_2560_04) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา ลว. 15/09/2559 เรื่อง จ้างซ่อมรถเครน 25 ตัน หมายเลขทะเบียน 84-7331 นม. วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay ของสถานีไฟฟ้าห้วยแถลง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay สฟ.บัวใหญ่ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ กอก.(ก) 1/2559 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ และจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ของนวัตกรรมที่จะนำมาแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ การไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา (ประกาศ กกค.05_2560_04) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 1270/2559 เรื่อง จัดจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3 Phase Overcurrent Relay วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 1249/2559 เรื่อง จัดจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3 Phase Overcurrent Relay สฟ.บัวใหญ่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ เลขที่ ฉ.3 กบษ.(บอ.) 409/2559 เรื่อง จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประเภท Recloser Test Set (Cooper) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 866/2559 เรื่อง จ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Feeder Protection Relay วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(บอ.) 733/2559 เรื่อง จัดซื้อ Recloser Test Set ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบ/ทดสอบ Recloser Test Set ผลิตภัณฑ์ Nelee วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Feeder Protection Relay วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.018/2559 จัดซื้อคอนกรีต จำนวน 4 รหัสพัสดุ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.008/2559 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประเภท Recloser Test Set (Cooper) โดยใช้วิธีพิเศษ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อ Recloser Test Set ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบ/ทดสอบ Recloser Test Set ผลิตภัณฑ์ Nulec วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.005/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี จำนวน 3 รายการ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.010/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท ก้านสมอบก, สลักห่วง, กายทิมเบิ้ล, ยูแคล้มป์ จำนวน 8 รายการ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.004/2559 จัดซื้อพัสดุสำรองประเภท แร็ค, ที่จับลูกรอง จำนวน 4 รายการ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.012/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท ไม้แป้น จำนวน 2 รายการ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ซส.003/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท เทปไฟฟ้าพีวีซี, เทปพันเคเบิลอากาศ จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.004/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท ท่อพีวีซี จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.016/2559 จัดเครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน 7 รายการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.015/2559 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รหัสพัสดุ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.002/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ จำนวน 3 รายการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.013/2559 จัดซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED สำหรับสถานีไฟฟ้าในเขต กฟฉ.3 จำนวน 5 รายการ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.014/2559 จัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ต.มม. 600 โวลท์ จำนวน 35,000 เมตร วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.005/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท พีจี คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์บีบ หลอดต่อสาย หางปลา สลักต่อปลายสาย จำนวน 16 รายการ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.019/2558 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเคเบิ้ลใต้ดินทองแดง 115 เควี 1X800 ต.มม. จำนวน 3,540 เมตร วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.020/2559 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.001/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท สเตรนแค้มป์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.007/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ จำนวน 1 รายการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.006/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท ตู้อลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.008/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท เหล็กรูปรางน้ำ, เหล็กฉาก, กราวด์วายแคล้มป์ จำนวน 8 รายการ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.009/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท ลวดอลูมิเนียมแบน, กลม, หุ้มฉนวน จำนวน 3 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.011/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท เบลแคล้มป์, ฮอทไลน์แคล้มป์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.011/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท เบลแคล้มป์ ฮอทไลน์แคล้มป์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.003/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท กราวด์ร็อด จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.003/2559 จัดซื้อพัสดุประเภท การาวด์ร็อด จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.009/2558 จัดซื้อพัสดุประเภท เหล็ก, สลักเกลียว, แหวน, นัทรูปห่วง จำนวน 17 รายการ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.027/2558 จัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.026/2558 จัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลง จำนวน 4 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟฉ.3 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ PEA-LBP-ฉ.3-001/2558 ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาที่ไม่จำกัดจำนวน วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.019/2558 จัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลง 7 รายการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟฉ.3 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.017/2558 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ จำนวน 2 รหัสพัสดุ รวม 10 รายการ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.012 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.008/2558 จัดซื้อพัสดุประเภท ลวดเหล็กกลม, ลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 3 รายการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.015/2558 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รหัสพัสดุ รวม 59 รายการ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.012/2558 จัดซื้อพัสดุประเภท เหล็กรูปรางน้ำ, สลักเกลียว, ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส จำนวน 3 รายการ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.002/2558 จัดซื้อ OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.001/2558 จัดซื้อ Galvanized Steel Wire จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.013/2558 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รหัสพัสดุ รวม 70 รายการ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.007/2558 จัดซื้อพัสดุสำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์ 2 (ชั่วคราว) แผนกติดตั้งระบบ 115 เควี จำนวน 10 รายการ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.012/2558 จัดซื้อพัสดุประเภท ไม้แป้น จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.005/2558 จัดซื้อพัสดุประเภท พีจี.คอนเนคเตอร์, คอนเนคเตอร์บีบ, หลอดต่อสาย, หางปลา, สลักต่อปลายสาย จำนวน 19 รายการ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.008/2558 จัดซื้อพัสดุประเภท เหล็กรูปรางน้ำ, เหล็กฉาก, กราวด์วายร์แคล้มป์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.006/2558 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.005/2558 จัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.002/2558 จัดซื้อพัสดุประเภท ปรีฟอร์ม จำนวน 2 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.001/2558 จัดซื้อพัสดุประเภทสเตรนแคล้มป์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.004/2558 จัดซื้อพัสดุประเภท ท่อพีวีซี จำนวน 2 รายการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.003/2558 จัดซื้อพัสดุประเภท เทปไฟฟ้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.017/2557 จัดซื้อหม้อแปลง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.015/2557 จัดซื้อพัสดุประเภท OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 18 รายการ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.016/2557 จัดซื้อ กราวด์ร็อด วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) สซ.011/2557 จัดซื้อพัสดุประเภทไม้แป้น จำนวน 2 รายการ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) สซ.010/2557 จัดซื้อพัสดุประเภท RACKS จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) สซ.009/2557 จัดซื้อ ก้านสมอบก, สลักแบบห่วง, แผ่นห่วง, กายทิมเบิ้ล, ยูแคล้มป์ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) สซ.008/2557 จัดซื้อ GALVANIZED STEEL WIRE จำนวน 3 รายการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.013/2557 จัดซื้อ แร็ค, ที่จับลูกรอก วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.014/2557 จัดซื้อ เสา คอร. , สมอบก, คอน คอร. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.012/2557 จัดซื้อ Cover สำหรับบุชชิ่ง, Cover สำหรับ Drop Out Fuse, Cover สำหรับล่อฟ้า วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.010/2557 จัดซื้อลวดอลูมิเนียม วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.009/2557 จัดซื้อ เหล็กรูปรางน้ำ, เหล็กฉาก, กราวด์วายร์แคล้มป์ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.008/2557 จัดซื้อ แร็ค, ที่จำลูกรอก วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.007/2557 จัดซื้อ Connector, หลอดต่อสาย ฯลฯ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) สซ.007/2557 จัดซื้อ Connector, หลอดต่อสาย,ฯลฯ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.006/2557 จัดซื้อก้านสมอบก, สลักห่วง, แผ่นห่วง, กายทิมเบิ้ล, ยูแคล้มป์ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.006/2557 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) สซ.005/2557 จัดซื้อ CABLE PLATE, METER PLATE วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.005/2557 จัดซื้อ CABLE PLATE, METER PLATE วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.002/2557 จัดซื้อ OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(พบ.) ปก.001/2557 จัดซื้อ Galvanized Steel Wire จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.002/2557 จัดซื้อ OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.001/2557 จัดซื้อ Galvanized Steel Wire จำนวน 4 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.011/2557 จัดซื้อ เสา คอร., สมอบก, คอน คอร. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) สซ.004/2557 จัดซื้อกราวด์ร็อด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.003/2557 จัดซื้อฟิวส์สวิสต์แรงต่ำ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.004/2557 จัดซื้อกราวด์ร็อด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.003/2557 จัดซื้อฟิวส์สวิสต์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด