ประกาศประกวดราคา สอบราคา
การจ้างจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าก่อนงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำ ปี ๒๕๖๖ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 การจ้างจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าก่อนงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำ ปี ๒๕๖๖ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา4(6) เป็นจำ นวนเงิน ๑,๐๙๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และตาม หนังสืออนุมัติราคากลางเลขที่ ฉ.๓ กบล.(มม.)๓๑๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ... อ่านต่อ
ก่อสร้างต่อเติมอาคารแผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ก่อสร้างต่อเติมอาคารแผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินงบประมาณจัดสรร 647,136.-บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างงาน จ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กฟจ.บร. ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 ประกวดราคาจ้างงาน จ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กฟจ.บร. ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยปฎิบัติงานในพื้นที่ระบบจำหน่ายของ กฟจ.บร. (อ.เมืองบุรรัมย์,อ.บ้านด่าน,อ.ห้วยราช) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568,000.- บาท ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างงานจ้างเหมาด้านมิเตอร์ ผบป. ช่วงที่2 ปี 2565 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565 ประเภท อุปกรณ์สายยึดโยง ของ กฟจ.บุรีรัมย์ จำนวน 18 รายการ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565 ประเภท อุปกรณ์ประกอบสายไฟ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ จำนวน 18 รายการ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565 ประเภท อุปกรณ์โลหะ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ จำนวน 18 รายการ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2565 ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ลว. 3 มี.ค. 2565 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดพัสดุรอง ปี 2565 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ลว. 24 ก.พ. 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดพัสดุรอง ปี 2565 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 6 รายการ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ลว. 18 ก.พ. 2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2563 ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ลว. 4 ก.พ. 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2563 ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ลว. 22 พ.ย. 2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะหมู่บ้านในตำบลหินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.032/2562 ลว. 29 เม.ย. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2562 ลำดับที่ 11) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง นส.ศศิณัฐ สุพรรณสมบูรณ์ บ.ห้วยตะเคียน ม.13 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.029/2562 ลว. 19 เม.ย. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2562 ลำดับที่ 7) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฉ.3 บร.(บห.)EBD-002/2562 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.หนองผะองค์น้อย ต.หนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.022/2562 ลว. 15 มี.ค. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2562 ลำดับที่ 17) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างรั้วลวดหนาม ให้ กฟย.หนองหงส์ กับ บริษัท อมรชัย คอมเพล็ก จำกัด เลขที่ จ.ลปม.021/2562 ลว. 15 มี.ค. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2562 ลำดับที่ 16) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวแรงสูง ปี 2562 ครั้งที่ 1 ไลน์สถานีห้วยแถลง ฟีดเดอร์5,6 กับ นายนิมิตร มีครไทย เลขที่ จ.ลปม.020/2562 ลว. 13 มี.ค. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2562 ลำดับที่ 15) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวแรงสูง ปี 2562 ครั้งที่ 1 ไลน์สถานีบุรีรัมย์ 2 , สถานีชุมพวง กับ น.ส.กมลรัตน์ การณรงค์ เลขที่ จ.ลปม.019/2562 ลว. 13 มี.ค. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2562 ลำดับที่ 14) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ) ปี 2562 ในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายไพฑูรย์ สมันรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.015/2562 ลว. 28 ก.พ. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2562 ลำดับที่ 35) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจำปี 2562 เลขที่ จ กสง.(ผบต.)011/2562 ลว. 27 ก.พ. 2562 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2562 ลำดับที่ 20) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระประจำปี2562 เลขที่ ฉ.3 คมง.(บต.) 088/2562 ลว.26 กุมภาพันธ์ 25862 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ประจำปี 2562 เลขที่ จ กสง.(ผบต.)010/2562 ลว. 26 ก.พ. 2562 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2562 ลำดับที่ 19) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะในพื้นที่ตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.013/2562 ลว. 20 ก.พ. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2562 ลำดับที่ 24) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(งดจ่ายไฟ) ปี 2562 ในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ,อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ กับ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.011/2562 ลว. 11 ก.พ. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2562 ลำดับที่ 12) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์ 4 จากบริษัทบุรีรัมย์เพาเวอร์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.010/2562 ลว.7 ก.พ. 2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ ไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานีบุรีรัมย์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.009/2562 ลว.7 ก.พ. 2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.010/2562 ลว. 6 ก.พ. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2562 ลำดับที่ 8) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านกระทุ่ม ม.3 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.042/2562 ลว.31 ม.ค. 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโนนกลาง ม.9 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.041/2562 ลว.31 ม.ค. 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านใหม่เจริญสุข ม.19 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.040/2562 ลว.31 ม.ค. 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมาทำความสะอาด กฟจ.บร. ปี 2562 (ตามแบบสขร. วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ก.พ.2562 ลำดับที่ 68) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมาทำความสะอาด กฟจ.บร. ปี 2562 (ตามแบบสขร. วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ก.พ.2562 ลำดับที่ 68) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโนนเต่าทอง ม.2 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.008/2562 ลว.16 ม.ค. 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโศกดู่ ม.15 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.007/2562 ลว.16 ม.ค. 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านเมืองกลับ ม.14 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.006/2562 ลว.16 ม.ค. 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านสำโรง ม.6 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.005/2562 ลว.16 ม.ค. 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหัวฝาย ม.5 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.003/2562 ลว.16 ม.ค. 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านสาวเอ้ ม.2 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.002/2562 ลว.16 ม.ค. 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองหว้า ม.10ื ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.001/2562 ลว.16 ม.ค. 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.007/2562 ลว. 15 ม.ค. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2562 ลำดับที่ 12) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟจ.บร. ปี 2562 (ตามสขร.วิธีประกาศเชิญชวน e-Bidding ประจำเดือน ม.ค.2562 ลำดับที่ 20) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟจ.บร. ปี 2562 (ตามสขร.วิธีประกาศเชิญชวน e-Bidding ประจำเดือน ม.ค.2562 ลำดับที่ 20) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟจ.บร. ปี 2562 (ตามสขร.วิธีประกาศเชิญชวน e-Bidding ประจำเดือน ม.ค.2562 ลำดับที่ 20) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(ติดตั้งมิเตอร์ใหม่) ปี 2562 ในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายธนกร บัวลพบุรี เลขที่ จ.ลปม.001/2562 ลว. 7 ม.ค. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2562 ลำดับที่ 5) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เฉพาะเจาะจง จ้างเหมารักษาความสะอาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง ปี 2562 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 เลขที่ จ กสง.(ผบต.)019/2561 ลว. 26 ธ.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2561 ลำดับที่ 19) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2562 กฟจ.บุรีรัมย์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2562 กฟจ.บุรีรัมย์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2562 กฟจ.บุรีรัมย์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2562 กฟจ.บุรีรัมย์และแผนกคลังพัสดุบุรีรัมย์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจงผู้ชนะเสอนราคา จ้างเหมา บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งานด้านติดตั้ง ย้ายสับเปลี่ยน และปรับปรุงมิเตอร์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจงจ้างเหมา บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งานด้านติดตั้ง ย้ายสับเปลี่ยน และปรับปรุงมิเตอร์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องงานจ้างเหมาขุดหลุมปักเสาขนาด 12 เมตร จำนวน 6 ต้น ขยายเขตฯบ้านสุขสำราญ เลขที่ จ กสง. 018/2561 ลว. 7 ธ.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2561 ลำดับที่ 18) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมาตัด-ต่่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2562 กฟจ.บุรีรัมย์ (ลำดับที่ 90 สขร.เดือน ธ.ค.2561) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2562 เลขที่ จ กสง.017/2561 ลว. 28 พ.ย. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2561 ลำดับที่ 12) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เฉพาะเจาจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานระบบมิเตอร์(ตัด-ต่อกลับ)ของ กฟส.คูเมือง ประจำเดือน 2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บจก.เซ่งเฮง ฟาร์ม กับ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.020/2561 ลว. 29 ต.ค. 2561 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ต.ค. 2561 ลำดับที่ 9) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาตัดต้นไม้ ปี 2561 (ครั้งที่ 1) กับ นายนิมิตร มีครไทย เลขที่ จ.ลปม.019/2561 ลว. 25 ต.ค. 2561 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ต.ค. 2561 ลำดับที่ 7) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาตัดต้นไม้ ปี 2561 (ครั้งที่ 1) กับ น.ส.กมลรัตน์ การณรงค์ เลขที่ จ.ลปม.018/2561 ลว. 25 ต.ค. 2561 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ต.ค. 2561 ลำดับที่ 6) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างซ่อมแซมและติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม และหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม กับ บจก.อมรชัย คอมเพล็ก เลขที่ จ.ลปม.016/2561 ลว. 27 ส.ค. 2561 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2561 ลำดับที่ 19) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟสาธารณะเพิ่มเติม ต.สูงเนิน เลขที่สัญญา จ กสง.010/2561 ลว 16 ส.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 16) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดและต่อกลับมิเตอร์ (ครั้งที่2/2561) เลขที่ จ กสง.009/2561 ลว. 10 ส.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2561 ลำดับที่ 15) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สส วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บจก.นอร์ทอีส โพลทรี บิซิเนส บ.หนองบอน ม.4 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.014/2561 ลว. 17 ก.ค. 2561 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2561 ลำดับที่ 16) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงสูบน้ำ บ.หนองอีตุ่น ม.7 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.009/2561 ลว. 17 ก.ค. 2561 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2561 ลำดับที่ 11) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง รต.สุรศักดิ์ บุญหว่าน บ.หนองขวาง ม.7 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.008/2561 ลว. 17 ก.ค. 2561 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2561 ลำดับที่ 10) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ.หนองตาเรียม ม.5 ตไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.007/2561 ลว. 17 ก.ค. 2561 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2561 ลำดับที่ 9) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บ.ขี้ตุ่น ม.2 , ม.4 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.006/2561 ลว. 17 ก.ค. 2561 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2561 ลำดับที่ 8) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์บ้านชุมแสง (สาย 035,197) เลขที่ จ กสง.(ผบต.)008/2561 ลว. 11 ก.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2561 ลำดับที่ 19) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์บ้านจาน (สาย 085) เลขที่ จ กสง.(ผบต.)007/2561 ลว. 11 ก.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2561 ลำดับที่ 18) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงประปาบ้านหินโคน เลขที่สัญญา จ กสง.007/2561 ลว 6 มิ.ย. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 16) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงบ้านหนองแช่เสา เลขที่สัญญา จ กสง.005/2561 ลว 31 พ.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 14) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงบ้านประดู่ เลขที่สัญญา จ กสง.006/2561 ลว 31 พ.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 15) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ระยะที่2 ประจำปี2561 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ (ตามแบบ สขร.1 วิธี e-bidding ประจำเดือน ส.ค.2561 ลำดับที่ 1) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2561 ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ลว. 11 พ.ค. 2561 (ตามแบบ สขร. วิธี e-bidding ประจำเดือน ส.ค.2561 ลำดับที่ 1) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่สตึก 141/2561 ลว.7 ก.พ. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 7) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ เลขที่สัญญา จ กสง.(ผบต.)002/2561 ลว 26 มี.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 15) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ เลขที่สัญญา จ กสง.(ผบต.)001/2561 ลว 26 มี.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 14) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง เลขที่สัญญา จ บร.017/2561 ลว 16 ก.พ. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2561 ลำดับที่ 16) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวแรงสูงและใต้ไลน์ BRA09 เลขที่สัญญา จ บร.016/2561 ลว 16 ก.พ. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2561 ลำดับที่ 15) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวแรงสูงและใต้ไลน์ SUB10 เลขที่สัญญา จ บร.015/2561 ลว 16 ก.พ. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2561 ลำดับที่ 14) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวแรงสูงและใต้ไลน์ SUB04 เลขที่สัญญา จ บร.014/2561 ลว 16 ก.พ. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2561 ลำดับที่ 13) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปี 2561 เลขที่สัญญา จ กสง.001/2561 ลว 1 ม.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2561 ลำดับที่ 13) วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกงดจ่ายไฟ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2561 เลขที่ จ กสง.015/2560 ลว. 29 ธ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2560 ลำดับที่ 12) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(ค่าจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์) พื้นที่ อ.ลำปลายมาศ และ อ.หนองหงส์ เลขที่ จ.ลปม.067/2560 ลว. 28 ธ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2560 ลำดับที่ 25) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ ประจำปี 2561 เลขที่ จ กสง.016/2560 ลว. 26 ธ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2560 ลำดับที่ 13) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจงจ้างเหมา บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งานด้านติดตั้ง ย้ายสับเปลี่ยน และปรับปรุงมิเตอร์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เฉพาะเจาะจง จ้างเหมารักษาความสะอาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง ปี 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2561 กฟจ.บุรีรัมย์ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟจ.บร.2561 เลขที่ฉ.3บร.(บห.)2945/2560 ลว 4 ธ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2560 ลำดับที่ 6 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมา รปภ. กฟจ.บร.2561 เลขที่ฉ.3บร.(บห.)2945/2560 ลว 4 ธ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2560 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมา รปภ. กฟจ.บร.2561 เลขที่ฉ.3บร.(บห.)2945/2560 ลว 4 ธ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2560 ลำดับที่ 6 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟจ.บร.2561 เลขที่ฉ.3บร.(บห.)2945/2560 ลว 4 ธ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2560 ลำดับที่ 6 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดลงราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงาน กฟจ.บร. และคลังพัสดุบุรีรัมย์ ปี 2561 เลขที่ฉ.3บร.(บห.)2945/2560 ลว 6 ธ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2560 ลำดับที่ 6 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2561 เลขที่ฉ.3บร.(บห.)2945/2560 ลว 4 ธ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2561 ลำดับที่ 6 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงาน กฟจ.บร.และคลังพัสดุบุรีรัมย์ ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 เลขที่ฉ.3บร.(บห.)2945/2560 ลว 4 ธ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2560 ลำดับที่ 28 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด สำนักงาน กฟจ.บร. ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 เลขที่ฉ.3บร.(บห.)2923/2560 ลว 1 ธ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2560 ลำดับที่ 27 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด สำนักงาน กฟจ.บร. ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 เลขที่ฉ.3บร.(บห.)2923/2560 ลว 1 ธ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2560 ลำดับที่ 27 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เฉพาะเจาจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานระบบมิเตอร์(ตัด-ต่อกลับ)ของ กฟส.คูเมือง ประจำเดือน 2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับงบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(บห.)1693/2560 ลว 13 ก.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2560 ลำดับที่ 37 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงระบบบ้านโคกใหญ่ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เลขที่ สตึก(กป.)071/59 ลว 2 กันยายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 1) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขตบ้านปรือเกรียนม.8 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เลขที่ สตึก(กป.)055/59 ลว 3 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 7) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขตบ้านหนองน้ำขุ่น ต.ร่อนทอง จ.บุรีรัมย์ เลขที่ สตึก(กป.)058/59 ลว 27 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 5) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ประจำปี 2560 เลขที่ ฉ.3 กสง.(ผบต.)007/2560 ลว. 27 มิ.ย. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2560 ลำดับที่ 8) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าสถานีถ้วยแถลง HTL07 เลขที่ จ.ลปม.043/2560 ลว. 8 มิ.ย. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2560 ลำดับที่ 26) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าสถานีบุรีรัมย์ BRU05 เลขที่ จ.ลปม.042/2560 ลว. 8 มิ.ย. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2560 ลำดับที่ 25) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าสถานีถ้วยแถลง HTL05 เลขที่ จ.ลปม.041/2560 ลว. 8 มิ.ย. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2560 ลำดับที่ 24) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าสถานีถ้วยแถลง HTL06 เลขที่ จ.ลปม.040/2560 ลว. 8 มิ.ย. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2560 ลำดับที่ 23) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาปิดเหล็ก (กว้าง 0.50 ม) เลขที่ฉ.3บร.(คล.) 644 ลว 10 มี.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2560 ลำดับที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนชนอดหลอด LED งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0027ลว 15 พ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2560 ลำดับที่ 22 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขตฯประปาบ้านโคกเก่า(อบต.แคนดง)ม.3 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เลขที่ สตึก(กป.)037/59 ลว 3 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 6) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนเมษายน 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหัวสะพาน ม.5 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เลขที่ พธ.(กป.)01 ลว 2 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2559 ลำดับที่ 1) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขตฯติดตั้งหม้อแปลงประปาบ้านกระน๊อบ ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เลขที่ ฉ.3 กสง.(กป.)009/2560 ลว 12 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดีบที่ 4) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนมีนาคม 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่ายไฟฟ้า(ระยะกลาง) เลขที่ ฉ.3 กสง.(กป)005/2560 ลว 3 มี.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุงานเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่ายฯ กฟจ. บุรีรัมย์ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0010ลว 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ กฟจ. บุรีรัมย์ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0009ลว 15 ก.พ. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 20 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากวาตภัย (ระยะสั้น) เลขที่ ฉ.3 กสง.(กป)002/2560 ลว 7 ก.พ. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 5) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อกระดาษม้วน THERMALL มีลายน้ำ กฟภ. สีฟ้า กฟจ.บุรีรัมย์ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0008ลว 01 ก.พ. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 17 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนมกราคม 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อเสา คอร. ขนาด 8,9 ม. เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0006ลว 26 มกราคม 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 23 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนชนอดหลอด LED งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0007ลว 26 ม.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 16 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2560 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0005ลว 24 มกราคม 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 19 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงาน I.41 โดยใช้งบ คปจ. ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0004ลว 24 มกราคม 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 18 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อหม้อแปลงขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ หม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส 3 สาย หม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0003ลว 16 มกราคม 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 22 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผ่อนผัน,การปลด-ต่อสายเทอร์มินอล,การตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2560 เลขที่ จ.บร.001/2560 ลว. 11 ม.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 15) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟของ กฟจ. บร. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0002ลว 10 ม.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 21 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อคอนกรีต สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.บร. ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0001ลว 09 ม.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 20 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาด เลขที่สัญญา จ กสง.001/2560 ลว 4 ม.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 5) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ เลขที่ พธ.(บต.)001 ลว 12 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.บุรีรัมย์ และ คลังพัสดุบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 เลขที่ฉ.3 บร.(บห.)2683/2559 ลว. 23 พ.ย. 59 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 4 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัด ต่อกลับ มิเตอร์ประจำปี 2560 เลขที่ฉ.3 บร.(บห.)2748/2559 ลว. 2 ธค. 59 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2560 เลขที่ฉ.3 บร.(บห.)068/2559 ลว. 22 พ.ย. 59 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 38 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ สำรองคลัง Safety Stock ของ กฟจ. บร. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0073ลว 23 ธันวาคม 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 19 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ เลขที่ ฉ.3พธ.(บง.)1915/2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 3) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ เลขที่ ฉ.3พธ.(บง.)1915/2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 2) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ เลขที่ ฉ.3พธ.(บง.)1915/2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 1) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ประจำปี 2560 เลขที่ ฉ.3 กสง.(ผบต.)012/2559 ลว. 13 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 6) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อลวดเหล็กดีเกลียว 50/7,95 ต.มม. งานเพิ่มความมั่นคงฯ ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0071 ลว 09 ธ.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 28 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0070 ลว 09 ธ.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 27 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ คฟม. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0069 ลว 09 ธ.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 26 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.พุทไธสง เลขที่ พธ.(บง.)001 ลว 6 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 1) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2560 เลขที่ ฉ.3 กสง.(ผบง.)041/2559 ลว. 2 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 5) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์ ประจำปี 2560 เลขที่ฉ.3บร.(มต.)2750/2559 ลว 2 ธ.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์ ประจำปี 2560 เลขที่ฉ.3บร.(มต.)2750/2559 ลว 2 ธ.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. งานเพิ่มควมามมั่นคงระบบจำหน่ายฯ ครั้งที่ 1/2559 ของ กฟจ.บร. และ กฟฟ. ในสังกัด เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0064 ลว 21 พ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 30 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 ม. งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.บร. และ กฟฟ. ในสังกัด เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0063 ลว 21 พ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 29 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อคอนกรีต งานเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่ายฯ ครั้งที่ 1/2559 ของ กฟจ.บร. และ กฟส. กระสัง เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0062 ลว 16 พ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 28 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8 ม. งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0061 ลว 09 พ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 27 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อสายไฟเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ต.มม. ขาดแคลน ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0060 ลว 09 พ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 26 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8 ม. งบ ผชฟ. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0061 ลว 09 พ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 26 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลงขาดแคลนสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0059 ลว 09 พ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 25 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 9 ม. งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0058 ลว 2 พ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 24 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนตุลาคม 2559(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อกระดาษม้วน THERMALL มีลายน้ำ กฟภ.สีฟ้า เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0057 ลว 27 ต.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 21 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนกันยายน 2559(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 ม. และแผ่นสมอบก งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.บร. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0055 ลว 30 ก.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 23 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.บร. และ กฟฟ. ในสังกัด เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0053 ลว 26 ก.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 23 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบงานสายแยกย่อยฯ โดยใช้งบ คปจ. จัดซื้อ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0051 ลว 26 ก.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 22 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลงขาดแคลนสำหรับงานผู้ใช้ไฟ กฟจ.บร. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0054 ลว 26 ก.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 16 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8,9 ม. งบ คฟม.กฟส.พธ. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0048 ลว 06 ก.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 14 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดหม้อแปลงขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ขนาด 50 เคเอวี ขนาด 160 เควีเอ ของ กฟจ.บร. และ กฟฟ. ในสังกัด เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0050 ลว 05 ก.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 13 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา 12 ม. งบ คฟม. ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0047 ลว 04 ก.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 15 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2559(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อสายทองแดงดีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด 2x10 ต.มม. งานปรับปรุงไม้กระดาน ปี 2559 กฟจ.บร. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0045 ลว 24 ส.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 22 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดหม้อแปลงสำรองคลัง Safety Stock งบ ผู้ใช้ไฟ ปี 2559 คลังพัสดุหลัก กฟจ. บุรีรัมย์ ขนาด 1.หม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส 2.หม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0046 ลว 24 ส.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 21 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร. 12 ม. งบ ผู้ใช้ไฟ ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0043/2559 ลว 17 ส.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค.2559 ลำดับที่ 20 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการกระดาษม้วน THERMALL มีลายน้ำ กฟภ. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0042 ลว 15 ส.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 19 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตฯระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ บ.สูงเนิน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เลขที่ ฉ.3 กสง.(กป)003/2559 ลว 9 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 19) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อสายไฟเข้ามิเตอร์งานปรับปรุงไม้กระดาน กฟจ.บร. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0041 ลว. 04 ก.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 25 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง งบงานปรับปรุงใช้งบ คปจ. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0038 ลว 24 มิ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 24 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ของ กฟจ.บร. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0036 ลว 24 มิ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 23 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 9 ม. งบ คฟม. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0037 ลว 24 มิ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 22 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8,9 ม. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0032 ลว 6 มิ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 64 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลงงบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0033 ลว 6 มิ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 65 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 ม. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0031 ลว 3 มิ.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 63 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนพค.2559(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังแก้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0026 ลว 12 พ.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 59 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดอุปกรณ์ปรับปรุงไม้กระดาน เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0027 ลว 12 พ.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 60 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0028 ลว 12 พ.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 61 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8,9 ม. งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0029 ลว 12 พ.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 62 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ ประจำปี 2559 เลขที่ ฉ.3 กสง.(กป.)002/2559 ลว. 4 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 1) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านดอนต้อน ม.12 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เลขที่ พธ.(กป.)040 ลว 20 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 3) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านผือฮี ม.9 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เลขที่ พธ.(กป.)037 ลว 20 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 2) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนมีค.2559 (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เรื่องการจ้างเหมานิติบุคลรักษาความปลอดภัย เลขที่ บร.(บห.)2713/2559 ลว 19 พย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อ เสา 9 ม. จำนวน 125 ต้น งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0021/2559 ลว 28 มี.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 42 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(บค.)0020/2559 ลว 28 มี.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 43 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง250KVAจำนวน 3 เครื่อง งบ safety stock เลขที่ฉ.3บร.(บค.)0019/2559 ลว 28 มี.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 41 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อโคมไฟ LED งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0005/2559 ลว 26 มี.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 21 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องการจ้างเหมาตัดต้นไม้ในระบบแรงสูงและระบบแรงต่ำ จ.บร.059/2559 ลว 24 มี.ค. 2559 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง Safety Stock เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0015/2559 ลว 15 มี.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 49 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลงงบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0016/2559 ลว 15 มี.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 41 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0013/2559 ลว 8 มี.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 20 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อกระดาษ Thermal ลายน้ำ เลขที่ฉ.3บร.(บค.)00010/2559 ลว 25 กพ.. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2559 ลำดับที่ 32) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลงงบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(บค.)0009/2559 ลว 12 กพ. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2559 ลำดับที่ 17 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง จำนวน 8 เครื่อง งบ safety stock เลขที่ฉ.3บร.(บค.)0008/2559 ลว 8 กพ. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2559 ลำดับที่ 10 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุทดแทนโดยใช้งบย้ายแนวปี 2558 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0006/2559 ลว 26 มค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2559 ลำดับที่ 5 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาเรื่องการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า เลขที่ฉ.3บร.(บป.)535/2559 ลว 1 มีค. 2559 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกสอบราคา เรื่องการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย เลขที่ฉ.3บร.(บป.)230/2559 ลว 28 มค. 2559 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ฉ.3บร.(มต.)2829/2558 ลว 01 ธค. 2558 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องการจ้างเหมาตัดต้นไม้ในระบบแรงสูงและระบบแรงต่ำ เลขที่ฉ.3บร.(บค.)0002/2558 ลว 28 สค. 2558 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้ เลขที่ ฉ.3พธ.(กป.)04/2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 3) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้ เลขที่ ฉ.3พธ.(กป.)04/2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 2) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้ เลขที่ ฉ.3พธ.(กป.)04/2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 1) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโพธิ์ทอง ม.9 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เลขที่ พธ.(กป.)007 ลว 2 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 2) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโพธิ์ทอง ม.9 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เลขที่ พธ.(กป.)006 ลว 2 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 1) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ 17 รายการ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0012/2559 ลว 29 กพ. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 48 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อ อุปกรณ์สำรองคลังแก้ไฟ งบทำการ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0011/2559 ลว 26 กพ. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง 30,50 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0101/2558 ลว 18 ส.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 4 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 1 เครื่อง เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0096/2558 ลว 24 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 20 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส 2เครื่อง และ 160 เควีเอ 3 เฟส 1 เครื่อง เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0095/2558 ลว 24 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0094/2558 ลว 20 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 18 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อคอนกรีตขาดแคลน งบ คสจ.7 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0093/2558 ลว 20 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 14 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ คชฟ.3 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0092/2558 ลว 16 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ คชฟ.3 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0092/2558 ลว 16 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 15 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0079/2558 ลว 18 มิ.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 20 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0090/2558 ลว 13 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 10 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ จำนวน 5 เครื่อง เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0088/2558 ลว 9 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 23 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0087/2558 ลว 9 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 8 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งนผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0085/2558 ลว 8 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 7 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง 30,50,100 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0081/2558 ลว 26 มิ.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 10 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส และ 250 เควีเอ 3 เฟส เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0080/2558 ลว 22 มิ.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 18 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง Safety Stock เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0073/2558 ลว 11 มิ.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 8 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0071/2558 ลว 8 มิ.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อ CT,VT ปี 2558 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0065/2558 ลว 25 พ.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0061/2558 ลว 21 พ.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 12 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดหม้อแปลง ขนาด 50,100 เควีเอ 3 เฟส เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0060/2558 ลว 18 พ.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 13 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา คอร. 8 ม. 178 ต้น เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0046/2558 ลว 22 เม.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 7 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ คชฟ.3 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0040/2558 ลว 26 มี.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 16 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0053/2558 ลว 30 เม.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ คฟม. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0047/2558 ลว 23 ก.พ. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 20 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้้อพัสดุขาดแคลน เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0021/2558 ลว 17 ก.พ. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 23 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา ครอ. 9 ม.เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0023/2558 ลว 17 ก.พ. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0016/2558 ลว 12 ก.พ. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 10 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุสำรองคลังแก้ไฟ กฟจ.บร. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0014/2558 ลว 9 ก.พ. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 9 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0013/2558 ลว 6 ก.พ. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 8 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดหม้อแปลง 30,100 เคววีเอ Safety Stock เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0012/2558 ลว 6 ก.พ. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 3 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง Safety Stock เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0003/2558 ลว 16 ม.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 18 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง SAFTY STOCK เลขที่ฉ.3บร.(คล.0002/2558 ลว 16 ม.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 17 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหลุบยาง ม.13 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา จ.คมง.004/2562 ลว.16 ม.ค. 2562   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อกระดาษม้วนลายน้ำ กฟภ.สีฟ้า เลขที่ฉ.3บร.(บห.)1786/2560 ลว.20 ก.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2560 ลำดับที่ 36   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุสำรองคลัง Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 บร.(บห.)1807/2560 ลว.25 ก.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2560 ลำดับที่ 35   ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(บห.)1575/2560 ลว. 27 มิ.ย. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2560 ลำดับที่ 53   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบคงคลังมิตอร์ เลขที่ ฉ.3บร.(บห.)1594 ลว.28 มิ.ย. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2560 ลำดับที่ 1   ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด สอบราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)  
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0029 ลว. 25 พ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2560 ลำดับที่ 23   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานย้ายแนว(I.49)และงานงบลงทุนต่างๆ ของ กฟจ.บร. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0026 ลว. 15 พ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 7   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อคอนกรีตสำหรับงาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 และปี 2560 กฟจ.บร. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0028 ลว.15 พ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 6   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อกระดาษลายน้ำ กฟภ. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0025 ลว. 8 พ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 4   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุ สำรองคลัง Safety Stock กฟจ.บร. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0024 ลว 8 พ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 5   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อคอนกรีตผู้ใช้ไฟ ปี 2559 และ 2560 กฟจ.บุรีรัมย์ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0023 ลว. 2 พ.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 3   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุงานเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่าย กฟจ.บุรีรัมย์ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0022ลว 27 เม.ย. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 2   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อหม้อแปลงสำรองคลัง Safety Stock เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0021ลว 27 เม.ย. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 1   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อเสา คอร. 12 เมตร สำหรับงานงบลงทุน กฟจ. บุรีรัมย์ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0020ลว 25 เม.ย. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อคอนกรีตสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ กฟจ. บุรีรัมย์ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0019 ลว 31 มี.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่  
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อหม้อแปลง 30,100 เควีเอ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ กฟจ. บุรีรัมย์ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0018ลว 30 มี.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่   ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้ เลขที่ ฉ.3พธ.(กป.)04/2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 4)   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อโคมไฟ LED สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0017 ลว. 9 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 27)   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ สำรองคลัง เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0016 ลว. 9 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 26)   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต งบ คขก. 1/2560 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0014 ลว. 9 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 25)   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อคอนกรีตสำหรับงาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0014 ลว. 8 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 24)   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่าย 2/2559 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0013 ลว. 8 มี.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 23)   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 315,630 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0012 ลว. 16 มี.ค. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 22   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 และ 2560 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0011 ลว. 21 ก.พ. 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 21   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8 ม. งบ คฟก. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0114 ลว. 5 ต.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 2   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ คฟม. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0113 ลว. 29 ก.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2558 ลำดับที่ 11   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 30,50 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0111 ลว. 28 ก.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2558 ลำดับที่ 10)   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้งานปรับปรุงไม้กระดาน เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0109 ลว 22 ก.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2558 ลำดับที่ 7   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ คปจ. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0103 ลว 26 ส.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2558 ลำดับที่ 1   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 9 ม. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0074 ลว 16 มิ.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 22   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อเสา คอร. ขนาด 8 เมตร เลขที่ ฉ.3บร.(คล.)0069ลว 2 มิ.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 4)   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อสายไฟเขามิเตอร์เพื่อใช้งานปรับปรุงไม้กระดาน ปี 58 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0070 ลว 4 มิ.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 23)   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อสายไฟเข้ามิเตอร์งานปรับปรุงไม้กระดาน ปี 2558เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0066 ลว 27 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 22)   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 ม. งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 บร.(คล.)0062 ลว. 22 พ.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2558 ลำดับที่ 16)   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ ผชฟ 57 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0055/2558 ลว 7 พ.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 6   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อซื้อหม้อแปลงขนาด 50,100 kva เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0075/2558 ลว 26 ธ.ค. 2557 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 1   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลงงขนาด 50,100 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0075/2558 ลว 26 ธ.ค. 2557 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 1   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0108/2558 ลว 15 ก.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย. 2558 ลำดับที่ 13   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส 3 สาย 1 เครื่อง และขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส 2 เครื่องเลขที่ฉ.3บร.(คล.)0099/2558 ลว 4 ส.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 5   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0097/2558 ลว 27 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 2   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอ งบ คปจ. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0098/2558 ลว 28 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 1   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0087/2558 ลว 9 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 9   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25 ต.มม. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0083/2558 ลว 2 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 4   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง 30,50 เควีเอ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0084/2558 ลว 3 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ งบ คปจ.ลปม. เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0082/2558 ลว 1 ก.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 2   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0075/2558 ลว 16 มิ.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 16   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อวัตต์อาวร์มิเตอร์ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0072/2558 ลว 11 มิ.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 13   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก จำนวน 864 ลูก เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0054/2558 ลว 30 เม.ย. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 13   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ คสจ.7 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0038/2558 ลว 25 มี.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 14   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุสำรอง Safety Stock เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0029/2558 ลว 3 มี.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 5   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25 ต.มม. Saft Stock เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0026/2558 ลว 25 ก.พ. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 13   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง Safety Stock เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0028/2558 ลว 25 ก.พ. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 1   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดหม้อแปลง Safety Stock เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0007/2558 ลว 20 ม.ค. 2558 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 13   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อสายแกนเหล็ก 9000 ม. งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0023/2559 ลว 20 เม.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 45   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อ เสา 12.20 ม. งบคสจ.7 เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0022/2559 ลว 7 เม.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 44   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา 12 ม.จำนวน 68 ต้น งบปป.จากภัยธรรมชาติ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0024/2559 ลว 24 เม.ย. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 46   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อเสา 8 ม. งบ คฟม. จำนวน 180 ต้น เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0007/2559 ลว 4 กพ. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2559 ลำดับที่ 36   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง Safety Stock จำนวน เครื่อง เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0003/2559 ลว 15 ม.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2559 ลำดับที่ 32   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อพัสดุงบคปจ. จำนวน 24 รายการ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0002/2559 ลว 19 ม.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2559 ลำดับที่ 31   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อคอนกรีตงบสายแยกย่อย จำนวน 1 รายการ เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0001/2559 ลว 14 ม.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2559 ลำดับที่ 28   ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เรื่องการจัดซื้อ VT ปี 2559 เลขที่ฉ.3บร.(บค.)0004/2559 ลว 15 ม.ค. 2559 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค. 2559 ลำดับที่ 27   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด