การจ้างจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าก่อนงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำ ปี ๒๕๖๖ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 การจ้างจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าก่อนงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำ ปี ๒๕๖๖ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา4(6) เป็นจำ นวนเงิน ๑,๐๙๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และตาม หนังสืออนุมัติราคากลางเลขที่ ฉ.๓ กบล.(มม.)๓๑๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ... อ่านต่อ
ก่อสร้างต่อเติมอาคารแผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ก่อสร้างต่อเติมอาคารแผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินงบประมาณจัดสรร 647,136.-บาท ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด