ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ถอดบทเรียนการจัดทำธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO Concept (กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและไผ่สู่ตลาดสากล) (ดำเนินการครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและจัดทำสื่อสารการเรียนรู้ โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดหาโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์สนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล (Dashboard) การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง Web Page และนำเข้าข้อมูลแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ แผนที่เศรษฐกิจชุมชน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงาน PES เพื่อยกระดับเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และหรือ การเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ดำเนินการครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้าที่ยังไม่ได้รับตรา Bio Economy โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้าที่ได้รับตรา Bio Economy โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภายใต้กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบตลาดออนไลน์และฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค ในการดำเนินการ Green Garden พื้นที่ในเมืองกรณี ธพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) 4 ภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (วีดีโอ) เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Factsheet ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรณรงค์สร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลดำเนินงานพื้นที่สีเขียว นอกเขตอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างบันทึกและจัดทำวิดีโอประกอบกิจกรรมบทเรียนออนไลน์หลักสูตรนักอนุกรมวิธานน้อย ตอนนักปักษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซ่าแบบจำลองธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบทำแผนที่พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ แผนที่เศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO Concept กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กัญชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO Concept กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (กาแฟ น้ำผึ้ง) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษานำร่องพื้นที่บริการระบบนิเวศเกษตร ตามบริบทของคุ้งบางกะเจ้า ขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่บางกะเจ้ามีส่วนร่วมให้เป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ Bio Offset โดยวิธีคัดเล วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศ พื้นที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลบัญชีรายการและการใช้ประโยชน์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ แนวโน้มและศักยภาพการใช้ประโยชน์ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เอกสารตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตงานตามประกาศประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภายใต้กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนพร้อมก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ และการยกระดับผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างสร้างการรับรู้ BEDOs Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการจดบันทึก(มุขปาฐะ)(กรณีศึกษาด้านการรักษาสุขภาพตามหลักศาสนาอิสลามพื้นที่ภาคใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภายใต้กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรกึษาการปรับปรุงข้อกำหนดตรา Bio Economy โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมในพื้นที่ชุมชน (กรณีศึกษาต้นแจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหมวกจากผ้าย้อมคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อย้อมคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำกระเป๋าผ้าย้อมห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวพดราคาซื้ออุปกรณ์สารสนเทศทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำ BEDO MAGAZINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภายใต้กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยวิธรีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบติดตามและการประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดของพืชที่เป็นพืชอาหารในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างรณรงค์สร้างการรับรู้เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาโครงการพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมในพื้นที่ชุมชน (กรณีศึกษาพืชหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระวานในระดับชุมชน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการประเมินข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สารสนเทศทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างรณรงค์สร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (สพภ.วช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโคงการทดสอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโคงการทดสอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
(ร่าง)ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ BEDOs Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลความสุขมวลรวมชุมชน (Gross Community Happiness GCH) ภายใต้การสนับสนุน สพภ. ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
(ร่าง)ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ BEDOs Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดทำ BEDO MAGAZINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้มูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำ BEDO MAGAZINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำปกใบใส่ใบประกาศ สมาชิกเครือข่ายชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ SLBT และถ่ายโอนภารกิจในช่วงปิดโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการดำเนินการเช่าคูหาจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ฉายรังสีจากประเทศไทยในงานแสดงสินค้า PMA Fresh Summit 2020 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 / 2563 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการออกแบบการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ต่อการบูรณการการมิติความเท่าเทียม (Training on Gender Equality) และส่งเสริมสิทธิสตรี ในพื้นที่โครงการ SLBT วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการให้คำปรึกษาวิชาการเพื่อประเมินผลและบูรณาการมิติความเท่าเทียม (Gender Mainstreaming) จากการดำเนินงานภายใต้โครงการ SLBT วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสรุปบทเรียนของโครงการ SLBT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำแคตตาล็อกสินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างทำแคตตาล็อกสินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำแคตตาล็อกสินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสรุปบทเรียนของโครงการ SLBT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสรุปบทเรียนของโครงการ SLBT ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมจัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อลิขสิทธิ์ License โปรแกรมป้องกันการโจมตีผ่านระบบเครือข่าย (Firewall) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเสื้อยืดและเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบการค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ Line BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมร่วมในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการ SLBT โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหามะม่วงพร้อมขนส่งไปร่วมงานแสดงสินค้า PMA Summit 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4/2562 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าให้บริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะเจา วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1 (ร้านค้าห้องเลขที่ BM1079) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ข้อมูลโครงการ Community BioBank โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเดินทางศึกษาดูงานเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นต้นแบบการป้องกันและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ สาธารณรัฐคอสตาริกา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินการวิจัย เรื่อง วิจัยปลดล๊อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเปิดตัว Line Bot นวัตกรรมใหม่เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับประถมศึกษา) ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าและพื้นที่ดอนหอยหลอด โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เพิ่มเติม) ระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือเพื่อการประเมิน Business Biodiversity Check ของผู้ประกอบการธุรกิจฯ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา API (Application Programming Interface) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่พิธีมอบรางวัลและตัดสินโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ www.thaibiodiversity.org โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการลงทะเบียนและปรับปรุงสิทธิ์ Line Offcial ภายใต้โครงการของ สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3/2562 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แม่น้ำลำคลองในพื้นที่ดอนหอยหลอด และคุ้งบางกะเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน Business Biodiversity Check สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาเรียนรู้สร้างความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดทำรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาเครื่องมือ การประเมิน Business Biodiversity Check สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน Business Biodiversity Check สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน Business Biodiversity Check สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน Business Biodiversity Check สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน Business Biodiversity Check สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้เผยแพร่ข้อมมูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการขับเคลื่อน PES ลุ่มน้ำแม่กวง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้คำแนะนำดำเนินงานตามหลักการตราส่งเสริม (ปรับปรุงฉลาก บรรจุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการจากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจในท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนส่งเสริมภาคีเครือข่ายชุมชนดำเนินกิจกรรม PES และขยายพื้นที่ดำเนินงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ จำนวน 6 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness Project, GCH Project) กรณีศึกษา การขับเคลื่อนโมเดลความสุขชุมชนมวลรวมของจังหวัดน่าน สู่พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาแอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่าเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาาะเจาจง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำองค์ความรู้ชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง)ขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (เผยแพร่ให้สาธารณชนวิจารณ์ ครั้งที่ 2) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และจัดทำข้อเสนอแนวทางที่จะดำเนินการ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง)ขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง ผึ้งชันโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ จำนวน 6 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ จำนวน 6 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน 3 กลุ่ม ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ SMBEs โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้กับชุมชน พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลาตอนบน (รำแดง ท่าหิน ทะเลน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจาง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO's Concept และสรรหาชุมชนใหม่ : กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ไผ่ และงานฝีมือ ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้คำแนะนำการดำเนินงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามหลักการตราส่งเสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและะจัดทำสื่อสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและะจัดทำสื่อสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง Web Page และนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน สพภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ แผนที่เศรษฐกิจชุมชน 4,000 ไร่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO’s Concept และ สรรหาชุมชนใหม่ : กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ชา กาแฟ และเครื่องชงดื่ม โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน สพภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ... วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างที่ปรึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO’s Concept และสรรหาชุมชนใหม่ : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / Biodiversity Based Tourism โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจของเท้ายายม่อม โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง)ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน สพภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุขปาฐะภาคใต้ 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดนิทรรศกาลทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on BiodiversityIBD 2019 ด้วยวิธีประกวดราคา วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจของไผ่จืด โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานตามแผนก้าวกระโดดของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อรวบรวมข้อมูลความสำเร็จของโครงการ SLBT เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาข้อมูลและออกแบบระบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล Thaibiodiversity โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on BiodiversityIBD2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาด โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
(ร่าง)ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการลงทุนสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการต่ออายุการใช้งานโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักงาน (Firewall) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาข้อมูลและแนวโน้มการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรเพื่อเป็นเศรษฐกิจใหม่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์จัดจำแนกชนิดเห็ดรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือและผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ชุมชนบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ BEDOs Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมผลงานวิจัย การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจในอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อรวบรวมข้อมูลความสำเร็จของโครงการ SLBT เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบยืนยันสายพันธุ์ฟักทองในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมรูปแบบแปลงปลูกมะพร้าวหรือ Coconut BioBank โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธูกรรมรูปแบบกล้วยแปลงหลักหรือ Banana BioBank โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อรวบรวมข้อมูลความสำเร็จของโครงการ SLBT เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิต BEDO MAGAZINE วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบยืนยันสายพันธุ์ขมิ้นชัน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการทดสอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา แบบจำลองธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ BEDOs Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ BEDOs Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ สพภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ผลิต BEDO MAGAZINE วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ สพภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาและใบสั่งซื้อสั่งจ้างปี 2561 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ สพภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 75/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการ DNA Barcode สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 80/2561 เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบแม่ข่ายเสมือนและระบบต่อเชื่อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 79/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบติดตามและการประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 77/2561 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการเอกสารสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 76/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Biodiversity Digital Library ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 75/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการ DNA Barcode สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 73/2561 เรื่อง ประกาศผ฿้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ฟักทองในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 72/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่อข่ายด้วยระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 70/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 67/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 68/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 66/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการเอกสารสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 28/60 เรื่อง ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ของสัตว์กลุ่มมอลลัสกา (หอย ทาก หมึก) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 24/60 เรื่อง ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 14/2560 เรื่อง ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 8/2560 เรื่อง แข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 34/59 เรื่อง แข่งขันราคาจ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 35/59 เรื่อง แข่งขันราคาจ้างผลิต BEDO FREE MAGAZINE วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 36/59 เรื่อง แข่งขันราคาจ้างสร้างการรับรู้ Biodiversity และ Bio Economy ผ่านสื่อโทรทัศน์ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 39/59 เรื่อง แข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 48/59 เรื่อง ผลการแข่งขันราคาจ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 49/59 เรื่อง ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 23/60 เรื่อง ผลการสืบราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 22/60 เรื่อง ผลการสืบราคาจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 15/60 เรื่อง สืบราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 13/60 เรื่อง ผลการสืบราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (รูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อ Digital Media) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 12/60 เรื่อง สืบราคาจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 9/60 เรื่อง สืบราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (รูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อ Digital Media) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 6/60 เรื่อง ผลการสืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 4/60 เรื่อง ผลการสืบราคาจ้างจัดการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 2/61 เรื่อง สืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ(นกชายฝั่ง)ในพื้นที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 1/60 เรื่อง สืบราคาจ้างจัดการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดทางนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 33/59 เรื่อง สืบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของสำนักงาน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 40/59 เรื่อง สืบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถแก่หน่วยงานพันธมิตรชุมชน ผู้ประกอบการ ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด