ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 2 รายการ ด้วยงบลงทุนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้สายส่ง 115 เควี ปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย สนง. กฟอ.ระโนด ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า พื้นที่ภายใน-ภายนอก กฟอ.ระโนด ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส ผ่านระบบ DMSX ภายในพื้นที่ อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทหม้อแปลงขนาด 50, 100, 250 เควีเอ 3 เฟส และดรอฟเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ สำหรับใช้ในบริเวณพื้นที่มลภาวะ ด้วยงบโครงการ คพจ.1 (แผน 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย สนง.กฟอ.ระโนด ประจำปี 2564 ด้วนวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า พื้นที่ ภายใน-ภายนอกเขตชุมชุน แระจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน จำนวน 7 รายการ ด้วยงบโครงการ คขก.2 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง ROA01F-14 ม.1 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง (TURNKEY) คอนสื่อสารชนิดคอนเหล็กเคลือบฉนวน ความยาว 1,700 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 เส้นทาง จำนวน 372 ชุด ของ กฟส. สทิงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างย้ายแนวโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำโคกทอง - หัวคลอง ม.5 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนความยาว 1,700 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 การไฟฟ้าอำเภอระโนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
1 ม.ค. 61 - 23 พ.ค. 61 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)- 004/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย เลขที่ 006/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโครงการ บ่อเลี้ยงก้ง นายสุพร เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-043/61 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)- 040/2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)- 003/2562 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)- 002/2562 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)- 035/2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)- 030/2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาด สนง.กฟอ.ระโนด ประจำปี 2562 เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-039/2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนองปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.(รนด)028/2561 ,029/2561 ,030/2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโครงการ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-051/61 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)- 008/2562 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันสัตว์เลื้อยคลานในระบบจำหน่ายของ กฟย.กระแสสินธุ์ เลขที่ 001/2562 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ปฎิบัติการสำหรับอากาคศูนย์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.ระโนด เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-042/61 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย 115 KV เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)- 047/2561 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 081-0156 สข. กฟอ.ระโนด เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-043/2561 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สนง.กฟอ.ระโนด ประจำปี 2562 เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-036/2561 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ งานปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านแหลมควายราบ ม.3 ต.เกาะใหญ่ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-038/61 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานติดตั้งหม้อแปลงบ่อเลี้ยงกุ้ง นายสุพร จันทร์แก้ว เลขที่ ต.3/รนด.(บห)043/61 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านแหลมควายราบ ม.3 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ เลขที่ ต.3/รนด.(บห)038/61 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านแหลมยาง ม.2 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ เลขที่ ต.3/รนด.(บห)037/61 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุขาดแคลน 7 รายการ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-033/61 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุขาดแคลน 3 รายการ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-031/61 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุขาดแคลน 1 รายการ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-044/61 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุขาดแคลน 1 รายการ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-034/61 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 33 KW เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-032/61 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-028/61 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุขาดแคลน 8 รายการ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-029/61 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุขาดแคลน 7 รายการ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-026/61 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 รายการ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-027/61 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อเสา คอร 14 เมตร 16 ต้น เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-018/2561 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง เช่าอาคารสำนักงาน กฟย.กระแสสินธุ์ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-023/2561 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง เช่าอาคารสำนักงาน กฟย.กระแสสินธุ์ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-023/2561 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศราคากลาง จ้างตัดต้นไม้ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-020/2561 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างตัดต้นไม้ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-024/2561 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคางานขยายเขตโครงการ ศาลาหลวงล่าง เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-021/61 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งานขยายเขตโครงการ คขก.กลุ่มนายอุษา สิงห์ดำ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-022/61 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุขาดแคลน 5 รายการ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-025/61 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างตัดต้นไม้ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-024/2561 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุขาดแคลน 5 รายการ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ต.3/ระโนด(บห.)-017/61 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อพัสดุขาดแคลน 11 รายการ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงต่ำ แรงสูง เดือนเมษายน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.ระโนด ประจำปี2561 เลขที่ ระโนด(บห.)-012/2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ระโนด เลขที่ ระโนด (บห.)-009/2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อพัสดุขาดแคลน 7 รายการ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ และ งบทำการ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงต่ำ แรงสูง เดือนมีนาคม 2561 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกย้ายแนวระบบจำหน่าย หน้าวัดมหาการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อพัสดุขาดแคลน 4 รายการ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ และ งบ คขก.2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อสินค้าอุปโภคเพื่อบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ้ท่วม ปี2560 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทคอนกรีต จำนวน 2 รายการ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ปี 2561 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเครื่องมือตัดต้นไม้สำหรับใช้งาน 1ชุด วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ 60L1100015 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน 12 รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ (กส.)-008 ติดตั้งหม้อแปลง (สถานีสูบน้ำ) คลองโหน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ 60L1100014 ซื้อหม้อแปลง 400KVA 1เครื่อง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ 60L1100012 วัสดุขาดแคลน 6 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ กส.60006 จ้างติดตั้งหม้อแปลงบ้านขี้นาก วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ กส.60005 ขยายเขตสะพานข้ามคลองโคกทอง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กฟภ. เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ 60L11000011 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ปบ.2560002 จ้างปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านแหลมชัน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ระโนด(บป.)001/2560 จ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ปี 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กฟภ. เรื่องตกลงราคา เลขที่ 60L1100009 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง จ.(รนด.)050 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านแหลมเจ้า วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อ 7 รายการ เลขที่ 60L1100005 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ กส.600220 จ้างปรับปรุงเสริมหม้อแปลงไลน์วัดนก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กฟภ. เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ 60L1100004 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กฟภ. เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ 60L1100003 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ กส.60001 จ้างติดตั้งหม้อแปลงศูนย์เด็กเล็กเทศบาลปากแตระ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กฟภ. เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ 60L1100002 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กฟภ. เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ 60L1100001 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กฟภ. เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ กส.59007 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ระโนด(บป.)-001/2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เลขที่ รนด.(บห)-2339/2559จ้างเหมาปฏิบัติงานความปลอดภัย 2559 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เลขที่ รนด.(บห)-2340/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน 2559 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 59L1100017 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องตกลงราคา 59L1100017 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อ เลขที่ 59L1100014 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องจัดซื้อ พัสดุอุปกรณ์ 59L1100016 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ปรกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องตกลงราคา เลขที่ 59L1100015 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ปรกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องตกลงราคา เลขที่ 59L1100014 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องตกลงราคา เลขที่ กส.59005 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ทะเบียนประกาศประกวดราคา วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ปรกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคา เลขที่ กส.59004 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ปรกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องตกลงราคา เลขที่ 59L1100013 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ปรกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องตกลงราคา เลขที่ กส.59003 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 10 รายการ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟภ.อ.ระโนด ลว. 8 มิ.ย. 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 12 รายการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ปรกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคา เลขที่ กส.59002 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 16 รายการ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 16 รายการ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ปรกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องตกลงราคา เลขที่ กส.59001 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ. แบบถังปิดผนึก จำนวน 1 เครื่อง โดยงบผู้ใช้ไฟ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อโคมไฟสาธารณะ 2x36 วัตต์ ฯ จำนวน 50 ชุด วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3รายการ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ปี 2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด